sp.a-onderwijsspecialist Caroline Gennez is tevreden met elk initiatief dat leerlingen beter leert omgaan met de diversiteit in onze samenleving. “Ik verwelkom daarom het positief signaal van het katholiek onderwijs”, zegt Gennez. “Maar de beste manier om onze kinderen voor te bereiden op de samenleving van morgen, is een gezamenlijk vak burgerschap op school. Zo kunnen alle kinderen, vanuit hun eigen identiteit, met elkaar in debat gaan en legt het onderwijs de basis voor de hechte samenleving van morgen. Kinderen moeten mét elkaar leren in plaats van over en naast elkaar.”

Het katholiek onderwijs gooit haar deuren open voor moslimleerlingen. Nadat het gemeenschapsonderwijs enige tijd terug haar pluralistisch project extra in de verf zette, kiest nu ook de Guimardstraat voor een koers van openheid en diversiteit. “Deze opening is goed”, zegt sp.a-onderwijsspecialist Caroline Gennez. “Ze komt tegemoet aan het toenemend maatschappelijk besef dat de diversiteit van onze samenleving ook weerspiegeld moet worden in ons onderwijs. Het katholiek onderwijs verdient lof voor haar moedige stappen in de goede richting.”

Met de aankondiging van het katholiek onderwijs is het debat rond de levensbeschouwelijke diversiteit in onze scholen opnieuw levendiger dan ooit. Velen in het onderwijs hebben al jaren geleden de analyse gemaakt dat ons onderwijssysteem, gestoeld op de tweedeling katholiek-vrijzinnig uit het verleden, niet langer beantwoordt aan de realiteit van vandaag. Beleidsmakers, onderwijsverstrekkers en burgers moeten dan ook samen op zoek naar nieuwe vormen van ‘samenleren’ in diversiteit. Een eerste cruciale stap hierbij is het afstappen van de opdeling van kinderen op basis van de levensbeschouwing van hun ouders. Breng jongeren samen om met elkaar in dialoog te gaan, in plaats van elk apart z’n eigen godsdienst te bestuderen. En maak van burgerschapsvorming en leren samenleven het recht van elk kind, ongeacht de school of het net. “Ik roep iedereen dan ook op om de uitgestoken hand van Lieven Boeve te grijpen en tot een dialoog over de koepels heen te komen, over hoe we burgerschapsvorming concreet vorm kunnen geven als essentieel onderdeel van ieders curriculum”, zegt Caroline Gennez. “Wat mij betreft kan dat nog altijd het beste door een apart vak ‘burgerschap’ te voorzien in alle richtingen en op alle niveaus.”

Terzelfdertijd moeten we ook zoeken naar een nieuwe plaats voor levensbeschouwing in onze maatschappij en onze scholen. Aandacht voor specifieke levensbeschouwingen kan jongeren helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en ook hier kan de school een plaats voor bieden. Het voorstel om godsdienstlessen facultatief aan te bieden, binnen de schoolmuren maar ook buiten de schooluren, is hiervan een goed voorbeeld. Op deze manier blijven jongeren tijdens de lessen samen maar wordt de rol van de school als kern van een diverse buurt verder versterkt.