De strijd om de extra ruimte in Vlaamse begroting Een CD&V-stellingname over Vlaams geld voor de armen, lokte tegeneisen uit bij sp.a en Open VLD.

Het pleidooi van partijvoorzitter Etienne Schouppe op de CD&V-nieuwjaarsreceptie om eventuele extra ruimte in de Vlaamse begroting, in te zetten voor de armoebestrijding, functioneerde als een pot honing: meteen kwamen de andere partijen aangesnord met hún plannen tot aanwending van het overschot.

Etienne Schouppe zei dat de federale stookoliecheques maar wat gerommel in de marge zijn en dat alle regeringen moeten inzetten op het verlagen van de armoede. Een vierde wereld in een rijk land, is niet duldbaar, zei hij. De federale regering moet dat doen door de pensioenen welvaartsvast te maken. Hij zag dat de Vlaamse regering geld over heeft en dat ze dat inzet voor de gemeenten en hun schuldverlichting. 'Het zou goed zijn dat ze haar extra marges ook zou inzetten voor haar luik van de armoebestrijding', zei hij. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) gebruikte deze voorzet niet om te scoren. Hij lichtte in zijn toespraak wel toe wat de Vlaamse regering doet aan armoedebestrijding, maar lanceerde geen nieuw voorstel hoewel zijn partij daarop hoopte. 'Nieuwe voorstellen worden eerst in de regering besproken en dàn pas aangekondigd', zei hij nadien. Maar de andere partijen hadden het anders begrepen. sp.a en Open VLD haastten zich om aan te duiden waaraan een overschot volgens hen best te besteden is. sp.a had de les geleerd, enkele weken geleden, toen minister Dirk Van Mechelen (Open VLD) plots scoorde met het - toen nog niet besproken - voorstel een deel van de overschotten (600 miljoen euro) aan de gemeenten te geven voor schuldverlichting. sp.a-minister Frank Vandenbroucke en sp.a-voorzitster Caroline Gennez lieten meteen weten dat een eventueel overschot op de Vlaamse begroting, bij voorrang moet worden besteed aan de afschaffing van de jaarlijks te betalen premie van 25 euro voor de zorgverzekering, aan de invoering van een maximumfactuur in de niet-medische zorg, en aan de verhoging van de school- en studietoelagen voor arme gezinnen. Vlaams minister Patricia Ceysens (Open VLD) zag het geld ook liggen en had nog een andere visie op de aanwending ervan voor armoedebestrijding. 'Werk is de beste garantie tegen armoede', zei ze. 'Mensen activeren tot werk, is dus de beste strategie. En dat doen we het best door de Vlaamse belastingverlaging die de Vlaamse werkenden vanaf eind deze maand zullen zien op hun loonbriefje - eerst de mensen met een bescheiden loon - verder uit te breiden.' Ze liet ook verstaan dat die Vlaamse belastingverlaging die eind deze maand zichtbaar wordt op de loonbriefjes, op het goede moment komt: nu de koopkracht van de mensen wat aangetast is. Minister-president Kris Peeters (CD&V) zei gisteravond dat 'hij geen eigen voorstellen toevoegt aan die van de collega's' en dat hij 'er voorstander van blijft voorstellen eerst te bespreken binnen de regering, vooraleer ze aan te kondigen.' 'Vlaanderen wil topregio worden, niet enkel economisch maar ook sociaal. De middelen daarvoor moeten we zeer zorgvuldig kiezen. En gedisciplineerd.'