Hiermee voeren we het tweede luik uit van de geplande maatregelen om het vrachtverkeer uit de Hondstraat te weren.

Om het probleem van zware vracht door de Hondstraat duurzaam op te lossen stuurden we in 2015 aan op een alternatieve ontsluiting via een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg op eigen terrein van het slachthuis voor slachtverkeer, en op een verbod op verkeer boven de 3,5 ton in de Hondstraat voor zowel slacht- als ander verkeer.

In samenspraak met de provincie werd de ontsluitingsweg in 2015 opgenomen in het provinciaal planologisch attest. Tegelijk werd met de provincie de afspraak gemaakt om na voltooiing van de werken een verbod op zwaar verkeer door de Hondstraat in te stellen.

In 2016 werd de alternatieve ontsluitingsweg aangelegd en in gebruik genomen. Alle verkeer van en naar het slachthuis behoort nu te gebeuren via de Wingensesteenweg, en niet langer via Hondstraat en Hoogserleistraat.


Nu de ringlaanwerken zijn voltooid, kan ook het algemeen tonnageverbod door de Hondstraat worden ingevoerd.

Het ontwerp van aanvullend verkeersreglement tot invoering van dit verbod werd gunstig geadviseerd door de stedelijke verkeerscommissie, en staat op de gemeenteraad van volgende week voor definitieve goedkeuring.

Tegelijk wordt budget voorzien om in 2018 snelheidsremmende infrastructuurwerken in te richten in de Hondstraat.

Meer info:

Guido Mehuys, schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid
Simon Bekaert, schepen van ruimtelijke ordening en provincieraadslid