Het Leuvense schepencollege stelt op de gemeenteraad van mei de herbegroting voor de rest van de legislatuur voor. “Dat geeft ons extra ruimte om verder te werken aan ons Leuvens model, dat streeft naar een ambitieuze, sociale en efficiënt bestuurde stad”, zegt burgemeester Louis Tobback namens de hele  sp.a-fractie.

 “In het begin van deze legislatuur bestond er bezorgdheid over de financiële toestand van de gemeentes in Vlaanderen”, verduidelijkt Tobback. “We moesten afwachten welke impact de nieuwe maatregelen van de federale en Vlaamse regeringen zou hebben. Het was niet allemaal rozengeur en maneschijn. Maar dankzij ons efficiënt bestuur, kunnen we nu concreet een antwoord bieden op de problemen die de Leuvenaar in de recente Stadsmonitor heeft aangekaart, gekoppeld aan ons Leuvens model van een sociale, ambitieuze en efficiënt bestuurde stad.”

“We hebben hier in Leuven altijd geijverd om de belastingsdruk redelijk te houden, zonder te veel extra retributies te innen. Nu kunnen we zelfs een belastingsverlaging doorvoeren, want ook de Leuvenaar mag de vruchten plukken van onze efficiëntie. Op personeel en dienstverlening hebben we geweigerd te besparen. Elke euro van de Leuvenaar wordt goed benut, zoals het hoort voor een moderne, open en performante overheid die streeft naar efficiënt bestuur.”

Leuven is ambitieus, en wil een stad zijn waar aan de toekomst gewerkt wordt. “We investeren fors in de kernversterking van de deelgemeenten”, licht fractieleider Mich De Winter toe. “Aan het nieuwe, kloppend hart van Kessel-Lo – de Centrale Werkplaatsen – wordt al enkele jaren naarstig gewerkt. Nu is er ook het budget om werk te maken van Hal 9, het nieuwe jeugdcentrum. In Wijgmaal wordt werk gemaakt van de renovatie van het stationsgebouw, waar een gemeenschapscentrum in komt. In Heverlee gaan we samen met de bewoners op zoek naar het toekomstbeeld van het Sint-Lambertusplein en omgeving, om er opnieuw een echte kern van te maken. In Wilsele bouwen we aan een nieuw zwembad, wat een opleving betekent voor heel Wilsele-Putkapel.”

Leefbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke waarden en lopen als een rode draad doorheen het beleid. Leuven Klimaatneutraal 2030 is daar een voorbeeld van. “Van die ambitie wordt effectief werk gemaakt, onder meer met een autoluwe Benedenstad waar de Hertogensite het voorbeeld wordt van een duurzame stadswijk,” aldus De Winter. “We investeren nog meer in een aangename, groene omgeving waar fietsers en voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen, terwijl we ook de bereikbaarheid van de stad voor iedereen willen waarborgen.”

Het Leuvense bestuur hanteert het principe ‘niemand blijft achter’ binnen zijn beleid. Het stadsbestuur blijft investeren in de meest kwetsbaren in de stad. “Uit de Stadsmonitor bleek duidelijk dat de Leuvenaar een tekort aan kinderopvang ervaart, hoewel de stad volgens Vlaanderen voldoende plaatsen heeft. Aangezien we aan de Vlaamse norm voldoen, kunnen we niet rekenen op subsidies van de hogere overheid, ondanks het tekort aan plaatsen. Daarom investeren we samen met het OCMW zelf 2,5 miljoen euro om de extra en broodnodige plaatsen te creëren.”

Verfraaiing van het openbaar domein

Het openbaar domein, dat is van en voor ons allemaal. De straten, pleinen, voetpaden, fietspaden zo inrichten dat iedereen er plezier van kan hebben, is de ambitie. “Want stadsmobiliteit zorgt voor een leefbare omgeving. We investeren nog meer in een aangename, groene omgeving waar fietsers en voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen, terwijl we ook de bereikbaarheid van de stad voor iedereen willen waarborgen”, aldus Dirk Robbeets.

“We investeren zwaar in de verfraaiing van het openbaar domein”, zegt Mich De Winter. “En daarbij leggen we de nadruk op de zachte weggebruiker. Een groot deel van de Benedenstad maken we autoluw, met straten op maat van de zachte weggebruiker. We voorzien 4 miljoen euro om de voetpaden in de hele binnenstad te vernieuwen. Twee meter breed waar het kan, zodat de stoepen goed begaanbaar zijn voor kinderwagens en rolstoelen. De Parkstraat zal reeds op die manier heraangelegd worden.”

“Ook voor fietsers doen we het nodige. Fietspaden worden vernieuwd of aangelegd en we maken werk van de fietsspiraal, die de fietsverbinding tussen Kessel-Lo en Leuven moet verbeteren. Asfalt wordt vernieuwd waar nodig, zodat fietsers niet tussen putten moeten laveren. Dit najaar start de inrichting van de Schapenstraat-Parijsstraat als echte fietsstraat. In de toekomst volgen meer van die projecten, zodat fietsers Leuven kunnen doorkruisen via die corridors”, vult Jaak Brepoels aan.

Groen en netheid

Een aangename openbare ruimte heeft ook een groen karakter. “We hebben dit jaar al een pak groen bijgeplant”, zegt Myriam Fannes. “Maar daar komt nog een heel pak bij. Denk maar aan het Sluispark, Park Belle Vue, het Treinpark, Park Tweewaters. We voorzien bijkomend 500.000 euro om het bomenplan verder uit te werken. Zodat de juiste boom op de juiste plek terecht komt.”

Leefbaarheid uit zich ook in de netheid van het openbaar domein. “De Leuvenaars is daar volgens de Stadsmonitor tevreden over, maar we merken wel een lichte daling op”, zegt Laila El Abouzi. “Daarom voorzien we budget om extra personeel aan te werven, zodat Leuven er nog netter bij zal liggen.” Ook de groendienst krijgt extra mankracht. “Waarbij we zoveel mogelijk de sociale tewerkstelling in de regio benutten.”