Het herstelplan “de drie mussen” kadert ook in het naturaplan 2000 van Europa dat hiermee de achteruitgang van de natuur een halt wil toe roepen. Over heel Europa wil men de ruimte bieden aan verschillende soorten planten en dieren en tevens aan de gebieden waarin ze leven. Dit levert ook voordelen op voor de mens en dit in de vorm van frisse lucht, een gezonde bodem, zuiver water en recreatie. Het herstelplan “drie mussen” biedt voor de landbouw voldoende water voor de weidedieren, een betere waterbeheersing en nieuwe en betere afsluitingen van hun weiden. Voor de natuur is er de nieuwe winst aan biodiversiteit: er zijn reeds positieve resultaten vastgesteld : bedreigde plantensoorten, zoals de zwanenbloem, ontwikkelen zich weer, er is de opmars van de kamsalamander, de bittervoorn,… Voor het eerst sinds lang is er i 2014 ook een geslaagd broedgeval van de velduil waargenomen. Het herstelplan “drie mussen” wordt gestuurd door een klankbordgroep die bestaat uit alle betrokkenen in het driemussengebied : ANB, Stad Diksmuide, landbouworganisaties, polderbestuur, VLM, wildbeheereenheden, landbouw en milieuraad Diksmuide, provincie west Vlaanderen en natuurlijk het regionaal landschap zelf, dat trekker is van het project. Er zijn concrete afspraken rond de financiering en de werkwijze: de landbouwer hoeft enkel de prikkeldraad te verwijderen en achteraf terug te plaatsen, alle graafwerken en palen slaan worden uitgevoerd met middelen van het ANB, het slib wordt ter plaatse verwerkt en zeer belangrijk: alles gebeurt op vrijwillige basis. De Handzame vallei is 5136 ha en daarvan is het drie mussen gebied 331,89 ha. Tot op heden zijn reeds 35 km grachten gedolven, 7,2km laantjes terug gerestaureerd, 8800vierkante meters poelen uitgegraven of tewel ongeveer 150 poelen en er zijn 10.500 nieuwe weidepalen geplaatst. Van deze 331,89 ha is er reeds 236,70 ha afgewerkt = 58 landbouwers, 14?79 ha weide heeft geen gracht, 13, 95 ha is eigendom van ANB en 15 landbouwers of 66, 45 ha landbouwers hebben beslist niet mee te doen aan het project. Vandaag vragen we de toestemming aan de gemeenteraad voor de verderzetting van het project richting bethoosterse broeken, een gebied van 129 ha dat afgebakend is door de Vladslostraat, de Handzamevaart en de spoorweg Diksmuide-Kortemark. Dit deel van de Handzame vallei ligt eveneens binnen de speciale beschermingszone. Aangezien er voor het ogenblik geen zicht is op een nieuwe passende subsidiering vanuit ANB is er dus het voorstel om gezamenlijk (stad Diksmuide en regionaal landschap) deze beheerswerken te bekostigen en dit met een budget van 10.000 euro per jaar voor 2017 en 2018, elk voor de helft. Op die manier blijven we het project de drie mussen op de kaart zetten en verhinderen we dat dit project stil valt. Ondertussen onderhandelt het regionaal landschap verder om verdere subsidiering rond te krijgen en zijn er ook gesprekken me t d e gemeente Kortemark, waar de burgemeester , (VLD), dit voorstel zeer genegen is om dit project verder te zetten richting Kortemark en op hun grondgebied. We zijn aan het onderhandelen om in de toekomst een gezamenlijk project in te dienen. De werkwijze blijft identiek : ruimen van beken, grachten, laantjes ,veedrinkpoelen en het plaatsen van nieuwe afsluitingen en dat allemaal op vrijwillige basis. Het wordt gefinancierd door de stad Diksmuide en het regionaal landschap, elk voor de helft en dit voor 10.000 EUR o per jaar voor 2017 en 2018. Na de goedkeuring door de gemeenteraad kan het regionaal landschap starten met de inventarisatie het afgebakende gebied.