Persbericht van 18 februari 2018 - sp.a en OpenVLD Evergem.

De leeflonen in België liggen een stuk lager dan de Europese armoedegrens. De Europese armoededrempel ligt op 1.115 euro voor een alleenstaande en op 2.300 euro voor een gezin met kinderen (2 volwassenen, 2 kinderen). 

Er zijn op dit moment 3 categorieën van leefloon: Categorie 1 (samenwonende persoon) ontvangt 595,13 euro per maand, dat is ongeveer 255 euro onder de armoedegrens. Categorie 2 (alleenstaande persoon) ontvangt 892,70 euro per maand, dat is ongeveer 220 euro onder de armoedegrens. Categorie 3 (persoon met een gezin ten laste) ontvangt 1.190,27 euro per maand, of ongeveer 1.100 euro onder de armoedegrens.

“Niemand komt vrijwillig in een situatie terecht waarbij een leefloon het enige redmiddel is. Dat de leeflonen in België zo laag zijn, vergroot enkel maar de kansarmoede en maakt het moeilijker voor gezinnen om deze vicieuze cirkel te doorbreken”, stellen OCMW-raadsleden Anneleen De Ruyck (Open Vld Evergem) en Chris Coene (sp.a Evergem). 

De OCMW-raad van Zelzate vroeg op haar laatste zitting aan de Welzijnsband Meetjesland om de vraag tot het optrekken van de leeflonen te stellen aan de Federale Overheid. De OCMW’s zijn bevoegd voor het toekennen of intrekken van het leefloon, maar de middelen hiervoor worden voorzien voor de Federale Overheid. Als de Federale Overheid beslist de leeflonen op te trekken, zal zij hiervoor extra middelen moeten voorzien voor de OCMW’s.

De vraag werd daarna door de Welzijnsband Meetjesland, voorgelegd aan de 13 participerende OCMW’s, voor dewelke zij optreedt en dus ook aan het OCMW van Evergem. 

Op 13 februari 2014 keurde de voltallige Evergemse OCMW-raad een motie van “Netwerk tegen Armoede” goed, die stelt dat de leeflonen moeten opgetrokken worden boven de Europese armoedegrens.

Groot was dan ook onze verbazing dat deze gelijkaardige vraag 4 later plotseling niet meer op bijval kon rekenen binnen de Evergemse OCMW-raad.

Sp.a Evergem en Open Vld Evergem betreuren ten zeerste,  dat dit gerechtvaardigd verzoek niet werd goedgekeurd in ons eigen OCMW van Evergem. 3 voor stemmen (sp.a, Open Vld en CD&V), 3 tegenstemmen (NVA) en 4 onthoudingen (NVA en CD&V). De vraag werd dus weggestemd. Het lijkt er op dat armoede geen enkele prioritaire aandacht krijgt voor sommige OCMW-raadsleden. Ze gaan er blijkbaar aan voorbij dat niemand er bewust voor kiest in deze situatie te belanden. Echt onbegrijpelijk. 

Bovendien willen wij nog meegeven dat het het OCMW zelf is, die beslist het leefloon al dan niet toe te kennen. Wij krijgen het gevoel dat men vreest dat hogere uitkeringen zullen leiden tot meer fraude. Wij zijn voorstander dat er wordt ingezet op de strijd tegen fraude met leeflonen. De middelen moeten immers terecht komen bij degenen die het echt nodig hebben, enkel zo kunnen we de kansarmoede op een efficiënte manier bestrijden.

OCMW Raadsleden Chris Coene (Sp.a Evergem) en Anneleen De Ruyck (Open Vld Evergem) vragen vooralsnog deze laatste beslissing bij de volgende OCMW-raadszitting in te trekken en enige consequentie aan de dag te leggen en de vraag toch aan de hogere overheid te stellen in het belang van deze steeds toenemende groep van kansarmen. Een hart voor Evergem, maar blijkbaar niet voor degenen die het echt moeilijk hebben.