Het gevoerde beleid van CD&V en N-VA: u betaalt zelf uw cadeau!

Vanaf 2017 wordt de personenbelasting verlaagd van 6,8% naar 6,5%. De inwoners krijgen een geschenk dat ze zelf al 3 jaar hebben betaald. Voortdurende besparingen enerzijds en verhoogde tarieven en afbouw van dienstverlening anderzijds is immers de balans van dit bestuur.

Het budget voor energiebesparende maatregelen bij gezinnen en de ondersteuning van het openbaar vervoer ging naar beneden. Vooral de Rumstenaar met schoolgaande kinderen voelde dit sterk in zijn portemonnee. Leerlingenvervoer en kinderopvang werden duurder evenals gebruik van sportinfrastructuur, uitlenen van materiaal en het huren van vergaderlokalen.

 

Let op: niet iedereen krijgt dezelfde cadeau!

Onze gemeente was altijd al financieel gezond! De personenbelasting ligt vandaag nog steeds op 6,8 % en de opcentiemen onroerende voorheffing op 1250. Het gemiddelde voor Vlaanderen ligt op 7,28 % en 1397 opct. Het besparingsbeleid van de CD&V/N-VA en de onverwachte meevallers aan inkomstenzijde (o.m. verkoop van patrimonium) konden deze geërfde financiële situatie in stand houden.

Daarom stelde sp.a-Groen bij de begrotingsbespreking eind 2015 al voor om de personenbelasting te verminderen. CD&V/N-VA had daar toen geen oren naar!

De manier waarop nu een belastingverlaging van 0,3% wordt ingevoerd, strookt echter niet met onze visie. Door bepaalde diensten nog duurder te maken en te besparen op allerlei initiatieven en personeel, kan de kost voor het runnen van de gemeente ongetwijfeld nog naar beneden. De vraag is tot waar men wil en kan gaan en of zo’n beleid het ideale beleid is op lange termijn. sp.a – Groen denkt van niet!

De Rumstse bevolking heeft dit belastingvoordeel al ruimschoots zelf betaald.

Bovendien is deze maatregel onrechtvaardig. Gezinnen met lage inkomsten, eenoudergezinnen en gepensioneerden hebben minder voordeel t.o.v. meerverdieners. Tweeverdieners met een gemiddeld inkomen zullen € 45 minder belasting betalen, maar een alleenstaande werkende jongere krijgt slechts € 23 en een gepensioneerde weduwe zal slechts een cadeau van € 5 krijgen! Dus lang geen 100 € zoals CD&V/N-VA beloven.
 

Oordeel zelf:

Om te slane belasting (zie rubriek aanslagbiljet) 25 000     20 000     15 000     10 000     7 500*     5 000     1 500**

Gemeentebelasting 6,8%                                         1 700         1 360         1 020           680         510         340      102
   
Gemeentebelasting 6,5%                                         1 625         1 300           975            650         488         325       98

Voordeel                                                                        € 75           € 60          € 45            € 30        € 23        € 15        € 5

 

                                                                              * Alleenstaande jongere           ** Gepensioneerde weduwe

 

Het bestuur zou de € 225.000 die met dit belastingvoordeel gepaard gaat beter gebruiken voor die inwoners die het echt nodig hebben en die nu waarschijnlijk het minst of helemaal niet van deze stunt zullen genieten. Steeds meer gezinnen hebben immers problemen om hun energiefactuur te betalen. Facturen stijgen en energiearmoede piekt.

 

sp.a-Groen visie

sp.a-Groen heeft een sociaal en duurzaam project voor Rumst uitgewerkt dat oog heeft voor beschikbare middelen, efficiënte organisatie en dienstverlening. Ons project speelt in op de draagkracht van mensen en sociale bescherming tegen armoede waarbij de sterkste schouders de grootste lasten op eerlijke wijze dragen.