Op de gemeenteraad van 6 februari 2007 heb ik 5 concrete vragen laten agenderen over huisvesting:

- hoek Waelhemstraat-Helmetsesteenweg

- stadskanker aan de R. Vandeveldestraat 24-26

- transitwoningen in de Waelhemstraat  

-... 

 


Welke maatregelen worden genomen aan de tramhalte Waelhemstraat om de veiligheid van de voetgangers en de gebruikers van het openbaar vervoer te garanderen bij de opstart van het bouwproject op de hoek van de Waelhemstraat?

 


Antwoord van Luc Denys, schepen van gemeentewoningen en huisvesting op de mondelinge vragen van mevr. Vriamont en de heer Bouhjar betreffende de hoek Waelhemstraat-Helmetsesteenweg Op de hoek van de Waelhemstraat en de Helmetsesteenweg start binnenkort een bouwwerf. Vandaar de nadarhekken. Het gaat hier om een project waarbij de gemeente, met geld van het Programma Huisvesting van het Grootstedenbeleid, in samenwerking met CVBA Livingstones. Livingstones is een samenwerkingsproject van drie sociale verhuurkantoren en privépartners. De meerwaarde bestaat erin dat de privé op die manier investeert in appartementen die aan sociale prijzen verhuurd zullen worden. Livingstones heeft begin januari een dossier ingediend voor het verkrijgen van een bouwvergunning voor 3 appartementen 2 met 4 kamers en 1 met 3 kamers die aan sociale voorwaarden verhuurd zullen worden. Livingstones kiest de architect en aannemer en is verantwoordelijk voor de werken. Voorlopig is het einde van de werken gepland eind 2008. Het klopt dat de hoek Waelhemstraat – Helmetsesteenweg niet meteen een eenvoudige plek is voor grote werken. De veiligheid van zowel voetgangers als automobilisten is de verantwoordelijkheid van de aannemer. Livingstones zal hier ongetwijfeld rekening mee houden bij de keuze van de aannemer.  Het is de aannemer die alle veiligheidsmaatregelen moet nemen afin de sécuriser le trottoir et la voirie (barrières, panneaux de signalisations,…). Het tramverkeer zal in geen geval gehinderd mogen worden. Toute installation de chantier devra faire l’objet d’une autorisation de police. La police pourra contrôler la bonne mise en place des éléments de sécurité et le cas échéant faire arrêter le chantier si la sécurité n’est pas établie.


Wat zijn de gemeentelijke onteigeningsplannen mbt de stadskanker midden in de handelswijk van Helmet (Richard Vandeveldestraat 24-26)? Op het gelijkvloers zijn er nog twee handelszaken, die veel hinder en schade ondervinden van het verdergaand verval van het gebouw en wiens lot momenteel onduidelijk is.


Antwoord van L. Denys, schepen van juridische zaken, op de vraag van B. Vriamont, gemeenteraadslid, betreffende de stadskanker aan de R. Vandeveldestraat 24-26De stadskanker in de Vandeveldestraat, in het hart van Helmet is een hallucinante processie van Echternach, waaruit blijkt dat, in de strijd tegen een grote promotor die alle vertragingsmaneuvers en zijsporen gebruikt, de gemeente niet beschikt over de instrumenten om een snelle oplossing te forceren. Het gebouw is eigendom van de SA General Building Promotion. Rond dit bedrijf hangen verschillende bedrijven (Génie et Bâtiments, Génie et Bâtiments promotion, General Building, General Building Promotion) die in elkaar overgingen of het faillissement aanvroegen. Sinds 1992 heft de gemeente jaarlijks leegstandstaks voor het gebouw, een onbetaalde rekening die intussen is opgelopen tot bijna 300.000 euro. In 1996 heeft SA Génie et Bâtiments Promotionin faillietverklaring aangevraagd Tegelijkertijd is er in 1996  een afscheiding geweest waardoor er een nieuwe SA Génie et Bâtiments Promotion is ontstaan die in 2005 eveneens failliet is gegaan. De gemeente heeft in 2001 voorgesteld dat de gemeente eigenaar zou worden van het gebouw in ruil voor het laten vallen van de achterstallige leegstandstaksen. Probleem hier is dat op het gebouw niet minder dan vier hypotheken rusten. De som van de hypotheken is trouwens hoger dan de geschatte waarde van het gebouw, oa omdat het gebouw naarmate de aftakeling verder gaat aan waarde verliest. Eén van de voorwaarden van de gemeente voor de ruiloperatie (gebouw tegen achterstallige taksen) was dan ook een opheffing van de hypotheken. Dat is nooit gebeurd, zodat ook dit denkspoor niet tot een oplossing heeft geleid. Er is ook gedacht aan onteigening voor openbaar nut, maar ook dit bleek geen haalbaar denkspoor omwille van de slechte staat van het gebouw.  

Uiteindelijk werd er in 2004/2005 gekozen voor een gedwongen openbare verkoop. De niet betaalde leegstandstaksen van de gemeente bieden hiervoor een aanleiding. De molen van het gerecht draait echter langzaam. Hopelijk kan het gebouw in 2007 openbaar verkocht worden.

Een bijkomende moeilijkheid vormen de twee handelszaken op het gelijkvloers. Zij ondervinden hinder en schade door het verval van het gebouw. Maar de eigenaars van de winkels (een koppel) zijn ook mede-eigenaar van het gebouw en dus, tot op zekere hoogte medeverantwoordelijk voor de aftakeling ervan. Zij hebben eind 1987 een deel van het gebouw gekocht en volgens de koopakte zijn  dak, schoorsteen, dakgoot, regenpijpen en lift gemeenschappelijk. Om de kosten te recupereren die de gemeente heeft gemaakt in het belang van de openbare veiligheid moet zij zich voor een deel tot deze mede-eigenaars te richten. Terwijl ik me kan voorstellen dat deze mede-eigenaars zichzelf ook eerder als slachtoffer zien.


De stand van zaken mbt de bouw van transitwoningen in de Waelhemstraat. Naar aanleiding van de communicatie van de gemeente in de media rijzen er heel wat vragen bij bewoners uit de buurt van de Berenkuil. In de buurt denkt men namelijk nu dat deze woningen reeds gebouwd en beschikbaar zijn.


Antwoord van schepen Denys, bevoegd voor gemeentewoningen en huisvesting, op de vraag van B. Vriamont betreffende de transitwoningen in de Waelhemstraat. De geplande transitwoningen komen in de Waelhemstraat 3, op een terrein naast de electriciteitscabine, dat vandaag braak ligt. De woningen worden gebouwd met middelen van het Programma Huisvesting van het Federaal Grootstedenbeleid 2005-2007. Naar aanleiding van de definitieve keuze uit de verschillende projecten die de gemeente zal realiseren werd hierover in de media gecommuniceerd. Met de keuze voor transitwoningen creëren we een bijkomend instrument voor het gemeentelijk huisvestingsbeleid. Voor mensen met een laag inkomen is sowieso het moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Wanneer zij in een dringend situatie terecht komen zoals bij geweld binnen het huwelijk of bij het ongezond verklaren van een woning, dan wordt de opdracht al helemaal onmogelijk. Vandaar de beslissing van de gemeente om een aantal transitwoningen te voorzien. Het dossier gaat goed vooruit. Het College heeft het studiebureau Cigogne / ZED aangeduid en kon het voorontwerp reeds goedkeuren. De bouwvergunning is door het gewest afgeleverd op 21 november 2006. Op de gemeenteraad van eind februari, of ten laatste maart, zal een voorstel voor de openbare aanbesteding van de werken voorliggen. Normaal gezien valt dan tegen juni-juli de beslissing over de aannemer en kunnen de werken beginnen in het najaar van 2007. De woningen zouden dan klaar moeten zijn in het voorjaar van 2009. Het project voorziet 7 woningen, waarvan 2 appartementen en 5 studio’s + 3 kamers die naargelang de noden aan de ene of de andere woning kunnen toegevoegd worden dankzij een systeem van dubbele deuren. Op die manier is het ook mogelijk twee studio’s en een extra kamer samen te voegen tot één wooneenheid. Kortom, de ruimtes zijn moduleerbaar en kunnen aangepast worden aan de gezinssamenstelling. In de kelder komen een aantal lokalen waar de huurders eventueel overtollige meubels tijdelijk kwijt kunnen. In overleg met mogelijke partners worden de criteria en huurvoorwaarden uitgewerkt. De meest waarschijnlijke partners zijn ASIS voor het beheer van de woningen en de Cel Huisvesting van het OCMW voor de sociale begeleiding, maar er is nog geen overeenkomst getekend. Belangrijke criteria voor de toekenning zullen zijn: inkomen, probleemsituatie, maar ook de inschatting of een persoon na 1 jaar al dan niet zijn leven terug in handen zal kunnen nemen. Huurders krijgen om te beginnen een contract van drie maanden. De contracten zullen verlengbaar zijn tot maximum 18 maanden. De huurders zullen worden begeleid in het zoeken naar een andere woning en elke verlenging van de huurovereenkomst zal gepaard gaan met tips, begeleiding en controle. De huurprijs zal lager liggen dan de maximumhuurprijs die de sociale verhuurkantoren mogen vragen, maar we overwegen te werken met een systeem van spaarrekening waardoor de huurders een spaarpotje kunnen aanleggen (bvb voor de huurwaarborg van een toekomstige woning) en waardoor het verschil met de prijzen op de privémarkt iets minder groot is. Het grote probleem is sowieso het vinden van een geschikt alternatief. Daarom zou het mooi zijn mocht de VIHT (die enkel geldt voor huurders die van een ongezonde of onaangepaste woning verhuizen naar een gezonde, aangepaste woning) ook gelden voor huurders die een transitwoning inruilen voor een gezonde, aangepaste woning op de privémarkt. Ik heb minister Dupuis hier al een paar keer over aangesproken, echter zonder resultaat.

Verder:

Wat is de reden voor het stilleggen van de bouwwerf van de woningen in de Josaphatstraat?


Tussen de Koninginnestraat en de Groenstraat wordt op een zeer sterk hellend perceel momenteel een parkje aangelegd. Welke veiligheidsmaatregelen heeft men genomen mbt jonge kinderen die daar zullen komen spelen ? Zal het park toegankelijk zijn voor mindervaliden ?