Zodra belastingen het onderwerp van discussie zijn, horen we vaak diegenen die ze te hoog vinden het luidst roepen. Zij stellen dat de algemene belastingdruk in ons land te hoog is, maar ze voeren een vreemde discussie.

"Schemerzones en troebele wetten werken ongelijkheid in de hand en wekken de indruk dat de eerlijke spelers idioten zijn."

Het debat over het verdelingsvraagstuk is actueel, dat is ook en vooral gebleken tijdens de begrotingsopmaak. Is ons belastingstelsel fair? Dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten? Zorgt de besteding van dat belastinggeld er voldoende voor dat iedereen gelijke kansen krijgt? Dat zijn de echte kernvragen.

Het is onzin om te stellen dat werkelijk álle fiscale of andere bijdragen in dit land te hoog zijn. Sommige zijn dat inderdaad. We stellen vast dat de belastingdruk gefragmenteerd en soms disproportioneel is. Inkomen uit arbeid wordt te zwaar belast, inkomen uit kapitaal te weinig. Hieruit moeten we concluderen dat een ingrijpende verschuiving aan de orde is. Het aandeel uit arbeid was vroeger groter dan dat uit kapitaal. Dat is nu omgekeerd, maar de belastingen hebben die evolutie niet gevolgd. Die scheefgegroeide verhouding moet rechtgetrokken worden. Het debat over die verhoudingen gaan we aan. Met overtuiging en zonder angst om in te gaan tegen de populaire belastingbashers. Een rechtvaardige fiscaliteit is immers een fundament van de welvaartstaat. Een eenvoudigere fiscaliteit kan daar zeker toe bijdragen.

Naast een verschuiving van de bijdragedruk, is ook een correcte inning onmisbaar in het verhaal van een rechtvaardige fiscaliteit. Of voor een rechtvaardige samenleving tout court. Diegenen die hun bijdragen niet betalen zijn er verantwoordelijk voor dat er extra lasten terechtkomen bij hen die al veel betalen. De vuile trucs van de enen worden op die manier een verdoken belasting voor de anderen. Om die reden is fraudebestrijding noodzakelijk voor een beleid van gelijke kansen.

Dat fraude onrechtvaardig is, daar zijn we het over eens. Niemand durft dat - openlijk - in vraag stellen. De fiscale praktijk zorgt wel al bijna een jaar voor hevig debat. De antimisbruikbepaling, het fameuze artikel 344, kwam er als gevolg van een te grote grijze zone, waarbinnen er bijna geen grens meer te trekken was tussen de verschillende vormen van ontwijking. Zulke schemerzones en troebele wetten werken ongelijkheid in de hand en wekken de indruk dat de eerlijke spelers idioten zijn. Dat is een ramp voor het draagvlak van fraudebestrijding. We moeten een wettelijk kader scheppen waarbinnen misbruiken aangepakt kunnen worden, maar zo duidelijk dat je een afgetekend fiscaal territorium krijgt. We moeten vermijden dat sommigen fiscale constructies kunnen opzetten waarmee ze zichzelf enerzijds verrijken en daar bovenop zelfs allerlei sociale voordelen krijgen. Op die manier wordt een billijk systeem regelrecht ondermijnd.

Grenzen stellen is belangrijk en gebeurt ook op vraag van veel ondernemers. Zij die over de schreef gaan verstoren de markt en zorgen voor een oneerlijk concurrentieklimaat.

Sinds 2005 hebben ondernemingen meer zuurstof gekregen. Sindsdien genieten zij lastenverlagingen op ploegenarbeid, fiscale incentives voor research and development, enzovoort. Het klopt dus niet dat we geen inspanningen hebben gedaan voor onze bedrijven. Wat wel klopt is dat vooral grote bedrijven ervan hebben geprofiteerd. Daarom proberen we nu meer te doen voor onze KMO’s. Zo kunnen we bijvoorbeeld de extra inkomsten uit antifraudemaatregelen inzetten om ondernemerschap te stimuleren op het niveau van de kleinere ondernemingen.

Het is de rode draad doorheen ons verhaal van de fraudebestrijding. We pakken de problemen samen met de sectoren aan, want wie kent het terrein beter dan zij zelf? Samen willen we een eerlijker, rechtvaardiger ondernemersklimaat scheppen. Een grote groep ondernemende mensen stapt daar graag in mee. Een ideale situatie is er één waarin de sectoren in toenemende mate zichzelf reguleren door een wetgeving op maat en dat het resultaat van hun inspanningen opnieuw in hun sector wordt geïnvesteerd.