Het doel van deze visitatie is onder meer om op een transparante en éénduidige manier de werking van de verschillende huisvestingsmaatschappijen in kaart te brengen. Het resultaat van een visitatie moet de sociale huisvestingsmaatschappij toelaten haarprestaties te verbeteren. Er worden zeven doelstellingen met verschillende subonderdelen beoordeeld die betrekking hebben op dehuuractiviteiten, de werking van de maatschappij en de dienstverlening.


Sterkepunten

Het rapport van de visitatie is vanaf heden beschikbaar. De sterke punten in het rapport zijn onder meer de betaalbaarheid van de woningen, de aanpak van de leefbaarheidsproblemen en de ondersteuning aan de bewoners, het financieel plan op langere termijn, de kostenbeheersing en de goede communicatie met de huurders en de overheidsinstanties.  


Uitbreidingaanbod sociale woningen

“Samenmet directeur, Kris Reynders, heeft het bestuur van de SBGW hier hardaan gewerkt.  Dit waren dan ook enkele van de speerpunten van de raadvan bestuur”, aldus Nicole Van Emelen, voorzitter van deSBGW-Aarschot. “De volgende jaren maken we verder werk van deuitbreiding van het  aanbod van sociale woningen. In hetvisitatierapport kon nog geen rekening gehouden worden met degeplande projecten van de SBGW”, stelt Nicole.


Strategieen beleid SBGW

Hetbestuur van de SBGW is verheugd over de bevindingen in hetvisitatierapport. Minister Homans bevestigt dat de gemaaktebeleidskeuzes van de raad van bestuur van de SBGW betreffende hetbeheer en de sociale aanpak, goede keuzes zijn die ondersteund wordendoor de Vlaamse Overheid. 


“De raad van bestuur van de SBGW zal het visitatierapport als leidraad gebruiken voor de strategie en het beleid van de volgende jaren”,aldus Raf Rosseels, bestuurder bij de SBGW Aarschot.