Kafka in erfgoedzorg 
Er zijn in Vlaanderen momenteel 682 beschermde landschappen, 1546 beschermde stads- of dorpsgezichten en 24 beschermde archeologische sites. Er zijn 601 beschermde monumenten die ook deel uitmaken van een beschermd landschap, 3115 die behoren tot een beschermd stads- of dorpsgezicht en 35 behoren tot een archeologische site. Voor het verkrijgen van een erfgoedpremie moet de uitvoering van werkzaamheden aan deze monumenten nu gebeuren in uitvoering van een goedgekeurd beheersplan. Als er echter voor jouw beschermd gebouw dat zich bevindt in een beschermd landschap of gezicht geen beheersplan, kom je echter als particulier niet in aanmerking voor een renovatiepremie van 40%. “Kafka in erfgoedzorg en voor veel burgers wachten op Godot.

 Ofwel moeten de lokale besturen verplicht worden om deze plannen op te maken ofwel moet de regelgeving versoepeld waardoor particulieren in afwachting van het beheersplan toch in aanmerking komen voor deze subsidie",  aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe (sp.a) die hierover een parlementaire vraag stelde aan minister-president Bourgeois.  Vandenberghe baseerde zich voor zijn vraag op de ervaringen in het beschermd landschap van Lampernisse.

De situatie in Lampernisse

Lampernisse, deelgemeente van Diksmuide, is een beschermd landschap. Veel gebouwen in Lampernisse zijn beschermde monumenten. Wie nu echter zijn beschermd gebouw in Lampernisse wil renoveren en hiervoor een renovatiepremie indient bij het agentschap onroerend erfgoed krijgt echter nul op het rekest omdat er voor het beschermd landschap “Lampernisse” nog  geen goedgekeurd beheersplan is. De goed bedoelde beheersplannen die een visie op lange termijn nastreven werken hier contraproductief. “ Zolang er geen beheersplan is voor het landschap kunnen particulieren geen renovatiepremie krijgen met als gevolg dat dan ook niet wordt gerenoveerd. Dit is zeker niet de bedoeling geweest. Ofwel moet de regelgeving op dit vlak worden aangepast ofwel moet de Vlaamse regering de betrokken gemeentebesturen stimuleren om deze beheersplannen op te maken voor beschermde landschappen, stads- en dorpsgezicht. Daar waar er geen dergelijke beheersplannen zijn kunnen particulieren immers geen aanspraak maken op de 40% die in vele gevallen noodzakelijk is om de werken te kunnen starten”, aldus Vandenberghe. Gevolg is dat de beschermde gebouwen niet worden gerenoveerd wat dan weer indruist tegen de bedoeling om voor beschermde sites een langetermijnvisie mogelijk te maken en te ontwikkelen. Kafka in erfgoedzorg dus

Oplossing voor Lampernisse maar nog  niet voor alle andere beschermde sites

Voor Lampernisse is er nu evenwel een oplossing in zicht. Voor het beschermde landschap “Oudlandpolders van Lampernisse”, dat zich over 2 gemeentes uitstrekt is er immers op 25 januari jl een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Alveringem en de stad Diksmuide goedgekeurd. Op 4 februari 2016 had het agentschap Onroerend Erfgoed overleg met de stad Diksmuide, die de opdrachtgever is voor de opmaak van het beheerplan. De bedoeling is om één beheersplan te maken voor alle beschermde goederen samen en het beschermd landschap met een oppervlakte van ca. 1184, 58 ha. Volgens de bevoegde erfgoedminister kan de goedkeuring verleend worden binnen de 90 dagen na ontvangst. Nadien kan de opdracht voor de opmaak van het beheersplan van start gaan. De prognose is om deze opdracht nog in 2016 te finaliseren.

Huidige regeling contraproductief

Het vermoeden is dat er heel wat beschermde zichten en landschappen zijn waarvoor er nog geen beheersplan is waardoor particulieren niet in aanmerking komen voor subsidies.  Vreemd is dat minister-president Bourgeois niet weet hoeveel particulieren momenteel niet  in aanmerking komen voor een renovatiepremie omwille van het ontbreken van een beheersplan voor het beschermd landschap of gezicht.  "Van een moderne overheid zou men toch wel verwachten dat hierover cijfers bestaan om hierop te kunnen anticiperen."  Steve Vandenberghe blijft dit dossier van nabij opvolgen omdat een goed erfgoedbeleid belangrijk is.  Hij pleit dan ook voor een oplossing voor de particulieren die willen renoveren maar die dit nu niet doen omwille van het feit dat voor hun stad of dorp nog geen beheersplan opgemaakt is.  Ofwel moeten de lokale overheden verplicht worden om snel dergelijke beheersplannen op te maken ofwel moeten uitzonderingen voorzien worden op deze goedbedoelde maatregel die evenwel contraproductief is”, besluit Vandenberghe.