De Vlaamse ambtenaren die moeten beslissen over invoervergunningen voor wapens, hebben nog altijd geen toegang tot het centraal wapenregister. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) op een vraag van Vlaams parlementslid Tine Soens (sp.a). "In de strijd tegen de illegale wapenhandel is dat nochtans één van eenvoudigste maatregelen", zegt ze.

Onlangs bracht het Vlaams Vredesinstituut een advies uit over de strijd tegen de illegale wapenhandel in ons land. In één van de aanbevelingen raadt het Vredesinstituut de federale overheid aan om de samenwerking tussen de verschillende bevoegde diensten in België te versterken, onder andere door "de gewestelijke diensten bevoegd voor de controle op de buitenland se wapenhandel praktische toegang te geven tot het centraal wapenregister". Dat is wettelijk al zes jaar mogelijk, sinds de federale regering daarover een koninklijk besluit goedkeurde.

Uit het antwoord van minister-president Bourgeois blijkt dat die toegang in de praktijk nog altijd niet mogelijk is. "Mijn diensten hebben daartoe verscheidene malen contact opgenomen met de diensten van de Federale Politie en de Federale Wapendienst van de FOD Justitie. Daarbij werd telkens een snelle praktische regeling van de toegang voor de gewestelijke vergunningsdiensten tot het Centraal Wapenregister gevraagd", antwoordt Bourgeois.

Omdat nog geen gevolg werd gegeven aan deze verzoeken, heeft Bourgeois eind 2015 een schriftelijk verzoek gericht aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). "Ik ontving nog geen reactie", aldus Bourgeois.

Sp.a-parlementslid Soens heeft daar geen begrip voor. "België staat internationaal bekend als een draaischijf van illegale wapenhandel. Na de aanslagen in Parijs en in het licht van het aanhoudende dreigingsniveau 3 zou men verwachten dat onze regeringen alles in het werk stellen om het illegale wapenbezit krachtdadig aan te pakken. Vlaamse ambtenaren toegang geven tot het centrale wapenregister is daar één element van, want het zijn zij die moeten oordelen over invoervergunningen voor wapens. Maar de twee partijgenoten van N-VA slagen er zelfs niet in om onderling afspraken te maken over iets eenvoudigs als het uitwisselen van paswoorden om in elkaars databanken te kijken. Een geloofwaardig veiligheidsbeleid is blijkbaar bijzaak", zegt ze.

Het kabinet van minister-president Bourgeois preciseert dat de automatische toegang tot het centrale wapenregister, geen invloed heeft op de controle van de wapenhandel. Het zou de procedure wel gemakkelijker maken. De controle gebeurt vandaag ook, maar dan wel "manueel". Het gaat daarbij om een schriftelijke vraag van de dienst Controle Strategische Goederen van het departement Internationaal Vlaanderen aan het Centraal Wapenregister. Daar krijgt men dan een schriftelijk antwoord op.

Het kabinet-Bourgeois kreeg naar eigen zeggen van Binnenlandse Zaken te horen dat hierover moet overlegd worden met het kabinet-Justitie. De vooropgestelde timing is een oplossing tegen de zomer.

De FOD Justitie zegt dat het niet haar taak is om de gewestelijke diensten die bevoegd zijn voor de controle op de buitenlandse wapenhandel toegang te verschaffen tot het Centraal Wapenregister (CWR). "Dat komt de federale politie en haar ICT-diensten toe", klinkt het dinsdag.

De FOD Justitie reageert dinsdag dat zij niet verantwoordelijk is voor het verschaffen van toegang tot het CWR. "De gewesten zijn sinds 2003 bevoegd voor import- en exportvergunningen", zegt woordvoerder Edward Landtsheere. "Een koninklijk besluit uit 2006 bepaalt dat de gewestelijke diensten toegang krijgen tot het wapenregister. Maar zij moeten wel zelf zorgen voor toegang, gewoon door een login aan te vragen. Ze kunnen zich daarvoor richten tot de federale politie en haar ICT-diensten. Ook de federale wapendienst heeft daar toegang aangevraagd. Noch de FOD Justitie, noch de minister van Justitie moet daarin tussenbeide komen."

Dit verscheen eerder op Belga.