Met het opdrijven van de opvanginitiatieven voor vluchtelingen, trachten de Stad Gent en het OCMW hun steentje bij te dragen tot het vinden van een oplossing voor de duizenden mensen die vanuit landen waar oorlog heerst vluchten om een betere toevlucht te zoeken in Europa. “Gent zet duidelijk in op twee sporen, enerzijds de opvang voor asielzoekers op korte termijn, anderzijds wordt ook gezocht naar oplossingen qua wonen, onderwijs en activering van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden die op lange termijn in onze stad zullen blijven.” stelt Emilie Peeters.

De Vlaamse en Federale regering beloofden extra middelen vrij te maken ter ondersteuning van de lokale besturen maar volgens Raadslid Peeters lijkt de effectieve financiering uit te blijven”. OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) bevestigt dat het nog steeds wachten is op middelen van de hogere overheden. “Minister President Geert Bourgeois beloofde 20 miljoen euro, maar zelfs na een brief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, waarin verduidelijking werd gevraagd over de verdeling, blijft een investeringsplan uit.” Ook de Federale ondersteuning die, bovenop het terugbetalen van het leefloon en equivalent leefloon van vluchtelingen, een extra 10% zou financieren voor de inspanningen om erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden te helpen integreren in de samenleving, moet nog goedgekeurd worden in de Ministerraad. “Dit laatste zou voor onze stad een extra inkomst van €100.000 per 100 erkende vluchtelingen betekenen”, gaat Coddens verder, “En dat zouden we in Gent natuurlijk kunnen gebruiken!”.

“Het is blijkbaar nog niet volledig doorgedrongen tot onze Vlaamse en Federale Ministers dat het hier om een acute crisis gaat, en dat de juiste investeringen juist nu broodnodig zijn.” concludeert Peeters verontwaardigd.