Geachte Heer Verreyt

Tot tweemaal toe acht u het nodig om de Boomse scholen te bekladden en te affronteren door te

stellen dat het niveau van het onderwijs in Boom daalt. In een publicatie die in het voorjaar bij alle

Bomenaars in de brievenbus werd bezorgd, schrijft u dat het onderwijsniveau in het gedrang is

omdat 36 % van de leerlingen in de Boomse basisscholen anderstalig is. U herhaalt die bewering in

een verkiezingspamflet dat enkele dagen geleden in Boom verspreid werd.

Met de leugenachtige bewering dat het onderwijsniveau in de Boomse scholen daalt, scoort u op de

schaal van fake news tweemaal 10 op 10. De kwaliteit van het onderwijs in de Boomse scholen daalt

immers niet. Integendeel!

Alle Boomse scholen – zowel de basisscholen als de secundaire scholen – werden de voorbije drie

schooljaren door een team inspecteurs van de Vlaamse onderwijsinspectie doorgelicht.

Alle Boomse scholen – zowel de basisscholen als de secundaire scholen – hebben van de Vlaamse

onderwijsinspectie het advies ‘gunstig’ gekregen. Dat wil zeggen dat het onderwijsniveau in de

scholen overeenkomt met de verwachtingen die gesteld worden door de Vlaamse overheid of die

verwachtingen zelfs overstijgt!

De doorlichtingsverslagen zijn al enkele jaren openbaar en worden gepubliceerd op de website van

de Vlaamse onderwijsinspectie. Mocht u zich de moeite getroost hebben om de inspectieverslagen

te lezen dan had u ongetwijfeld nagelaten om de Bomenaar leugens te vertellen over de kwaliteit

van het onderwijs in de scholen op het grondgebied van de gemeente. Want… uitgerekend op het

vlak van taalbeleid en de lessen Nederlands scoren de Boomse basisscholen zeer goed tot zelfs

uitstekend.

Een greep uit de bevindingen die de inspecteurs neerschreven in de doorlichtingsverslagen:

 Basisschool De Hoeksteen + vestigingsplaats ’t Krekeltje:

- Een rijke leeromgeving daagt de kleuters uit om de taalvaardigheden te oefenen met

ondersteunende ontwikkelingsmaterialen.

- De kleuteronderwijzers ontwikkelen rijke dialogen met de kleuters.

- Hoewel veel leerlingen van de lagere school een andere thuistaal hebben, tonen ze

veel spreekdurf en spreekvaardigheid.

- Vanaf de tweede graad werken de onderwijzers met een methode van begrijpend

lezen waarbij de leerlingen werken met actuele, informatieve teksten.

- Het schoolteam zet sterk in op spreekvaardigheid en spreekdurf en op

leesbevordering en leesplezier.

 Basisschool Boom Park + vestigingsplaats Villa Kakelbont:

- Een rijke leeromgeving daagt de kleuters uit om te spreken en te luisteren met een

veelheid aan ondersteunende ontwikkelingsmaterialen.

- De leerkrachten zetten sterk in op taalvaardigheid.

- De ouders helpen actief mee om verteltassen aan te maken en cd’s voor de

luisterhoek in te spreken.

- De school heeft een verhoogde aandacht voor een talenbeleid met extra aandacht

voor taalvaardigheidsonderwijs.

- De school bevordert het leesplezier en koopt jaarlijks nieuwe leesboeken aan.

 Basisschool OLVI De Kade

- De kleuteronderwijzers zetten specifiek in op de verwerving van reken- en

schooltaal.

- De school besteedt zeer veel aandacht aan het leesonderwijs en aan de

leesbevordering.

- Het schoolteam zet een taalbeleid op om het taalonderwijs te verbeteren en meer te

richten op de ontwikkeling van taalvaardigheden.

- In de lagere afdeling is het gebruik van hogere taalvormen in het leergebied

wereldoriëntatie kenmerkend.

 Basisschool OLVI De Reuzenboom

- De kleuteronderwijzers creëren krachtige en uitdagende leeromgevingen.

- Om de taalvaardigheid te stimuleren, neemt het team heel wat initiatieven.

- De onderwijzers nemen initiatieven om de productieve taalvaardigheden van de

leerlingen te bevorderen.

- Het schoolteam neemt veel initiatieven om het lezen en het leesplezier te

bevorderen.

Het nepnieuws dat door u gepubliceerd en verspreid werd, is een belediging voor iedereen die bij het

onderwijs in Boom betrokken is. Het zou u sieren, mijnheer Verreyt, mocht u zich hiervoor

verontschuldigen bij de directeurs, de leraren en de leerlingen van de Boomse scholen.

Door het verspreiden van onwaarheden over de kwaliteit van het onderwijs hebt u schade

toegebracht aan het imago van de Boomse scholen. Uw publicaties kunnen in de toekomst een

negatieve invloed hebben op het leerlingenaantal en bijgevolg ook op de werkgelegenheid voor de

leraren in de scholen van Boom.

Met BOOM één willen wij alle scholen in Boom ondersteunen door het ontwikkelen van een degelijk

flankerend onderwijsbeleid dat ondersteuning biedt aan alle actoren in het onderwijs: de directeurs,

de leraren, de leerlingen en hun ouders.

Omdat voor ons iederéén telt!

Met vriendelijke groet

Rudi De Loenen

Plaats 24 – Lijst 8