Uit het antwoord van schepen Watteeuw blijkt alvast dat:

- wat betreft de zone 30 de controle met de Lidar momenteel zijn vruchten afwerpt. De focus ligt momenteel op de binnenstad, maar zal in de toekomst ook verschuiven naar de deelgemeenten. Dit zal zeker zijn effect hebben op de effectief  gereden snelheid in deze buurt.

- we bij een integrale heraanleg zorgen voor een concept dat aangepast is aan het snelheidsregime. We zitten echter met straten die dateren vanuit een tijd dat de visie nog niet doorgevoerd wordt, waardoor deze straten niet altijd conform het snelheidsregime zijn.

- het ook niet haalbaar is om al deze straten aan te passen. We delen ook niet de mening dat de inrichting van een straat altijd aangepast moet zijn aan het geldende snelheidsregime. Duidelijke signalisatie en handhaving van snelheid zijn op korte termijn het belangrijkste instrument om snelheid te minderen.

- de knelpunten voor de toegang tot het Arbedpark voor fietsers werden meegegeven aan de fietscel, zodat zij deze knelpunten kunnen bekijken en nagaan of hier maatregelen genomen kunnen worden.

- bij een integrale heraanleg is de doelstelling om maximaal groen in te brengen. Dit is essentieel voor de beleving van de straat en de klimaatrobuustheid van de stad.

- er ook heel wat vragen over verkeerscirculatie in deze nota staan. In het Mobiliteitsplan staat aangegeven dat ook werk gemaakt zal worden van verkeerscirculatie voor de deelgemeenten.

- zich hier echter een geïntegreerde aanpak opdringt. Vanaf najaar 2017 zullen er voor de verschillende wijken buiten de R40 verkeersstructuurschetsen opgemaakt worden. Dit gaat van start na uitvoering van het circulatieplan. Een concrete planning hiervoor is nog niet gekend. Op het ogenblik dat Gentbrugge aan bod komt zullen deze signalen zeker meegenomen worden.

- we voor de fietsenstallingen werken met een gebiedsgerichte aanpak. Gentbrugge staat op de planning voor augustus 2018.