Doorwerkgroepen bestaande uit afvaardigingen van verschillende Waaslandse OCMW’s eneen professioneel studiebureel zijn al geruime tijd gesprekken en studies bezigom een éénvormig Zorgbedrijf in het Waasland op te richten. Bedoeling is, omdoor schaalvergroting (minimaal 1000 RVT-bedden) de kosten voor de organisatiete drukken en bijgevolg ook de residenten binnen een min of meer aanvaardbareligdagprijs te huisvesten.

Dituitermate complex gegeven (personeel, inrichtingen, financiën, beleid enbestuur) kreeg door de OCMW-raad en de gemeenteraad (uitgenomen de  onthoudingen van Vlaams Belang) een “GO” omhieraan verder te werken. De SP.A fractie zal er uiteraard op toezien datvooral de verworvenheden en rechten van het personeel en de residenten in eenmogelijk nieuwe éénheid gewaarborgd blijven.