Binnen de Kortemarks sp.a-afdeling hebben we een aantal – al dan niet uitgeschreven, maar des te meer gedeelde – basisprincipes. Of we er nu politiek mee scoren of niet, binnen onze afdeling doen we aan politiek om te bouwen aan een betere toekomst. De weg die we voor ogen hebben, is helaas de moeilijkste weg om aan te leggen. Het is een duurzame weg, een veilige weg waar niemand uit de bocht kan vliegen. Het is ook een weg met respect voor de democratie, respect voor mensen met een andere mening.

Waarom deze beeldspraak? De aandachtige toeschouwer van het politieke toneel heeft wellicht opgemerkt dat in Het Nieuwsblad en in Het Laatste Nieuws een artikeltje verschenen is – dat intussen op sociale media verspreid werd – over het ruimtelijk uitvoeringsplan van de site NV Braem in Handzame. Kort samengevat wordt melding gemaakt van “het plan dat de oppositie opvat om gezamenlijk bezwaar in te dienen tegen de uitbreidingsplannen”. De even aandachtige lezer zal ook opgemerkt hebben dat sp.a niet deelneemt aan dit collectief.

Wil dit dan zeggen dat sp.a akkoord is met het advies van de gemeenteraad betreffende de plannen voor uitbreiding onder de voorwaarden zoals ze er nu voor liggen? Natuurlijk niet, onze stem was een tegenstem! Wij scharen ons achter de opmerkingen in het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Daar stelt men onder andere dat de uitbreiding van de bedrijvensite van NV Braem een extra verkeersstroom van vooral zwaar vervoer kan teweeg brengen die onhoudbaar is voor de dorpskern van Handzame. Echter, sp.a is een politieke partij met principes, zoals eerder aangehaald, met respect voor de democratie. De gemeenteraadsbeslissing om een gunstig advies, ook al hangt het met haken en ogen aaneen, te verlenen voor de uitbreiding werd met een grote meerderheid goedgekeurd. Dit is het democratische systeem en ook al zijn we niet akkoord met de beslissing, we zullen ze respecteren. Dat neemt niet weg dat we soms binnen de huidige meerderheid graag wat meer zelfkritiek willen opmerken.

Het aanvankelijke plan van een aantal oppositiepartijen hield in dat samen een brief zou opgemaakt worden,  gericht aan het provinciebestuur. Samenvattend was de inhoud van de brief zo dat gesteld werd dat 1) de GECORO het meest deskundige orgaan is op gemeentelijk vlak aangaande ruimtelijke ordening en dat 2) de gemeenteraad het advies van de GECORO niet ter harte neemt. Dit laatste is natuurlijk te betreuren, maar niet uitzonderlijk en niet eens onwettig. Op de bijgevoegde afbeelding zie je hoe de procedure loopt.

De te volgen logica is dus: als de GECORO deskundig is, dan verwacht je dat ook van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO). Omdat het een kwestie is die heel wat inwoners aanbelangt, is er een verplicht openbaar onderzoek, waar iedere burger opmerkingen en bezwaren kan richten aan gemeente en provincie. Wij hopen dan ook ten stelligste dat de bezorgde burgers van deze mogelijkheid gebruik maken. Wij hebben er vertrouwen in dat de PROCORO, op basis van al deze informatie, in eer en geweten én in alle deskundigheid de juiste adviezen zal formuleren. Pas als gemerkt wordt dat de provincieraad de geformuleerde adviezen negeert en onvoldoende motiveert, heeft het volgens ons zin om eventuele extra stappen te ondernemen. En net daarom lijkt het ons op dit moment niet het juiste signaal om een brief naar het provinciebestuur mee te ondertekenen.

Op deze manier hopen we dat er wat duidelijkheid werd verschaft over waarom sp.a als enige oppositiepartij geen deel uitmaakt van deze politieke actie. Graag hadden wij gehad dat alle burgers van Kortemark, samen met alle politieke fracties - waarmee wij voor alle duidelijkheid vaak op fundamentele manier van mening verschillen - onze geduldige, maar standvastige manier om de beste weg naar Rome te willen aanleggen, weten te waarderen. Wij menen enkel zo stevige en noodzakelijke bruggen te kunnen bouwen.