Mechelen wil een stad zijn die bruist van leven, met een toffe job voor elke Mechelaar, goed en degelijk onderwijs voor iedereen en met ruimte voor amusement en ontspanning. Een job voor iedereen is cruciaal om élke Mechelaar mee te laten genieten van onze prachtige stad.

Mechelen kende tot eind 2008 een sterke daling van de werkloosheid. Doch ook in deze periode van hoogconjunctuur bleef Mechelen geconfronteerd met een ‘harde’ kern van werkzoekenden die kort geschoold en lang werkloos zijn.

“De werkgelegenheid groeide sterk in onze regio en houdt ook relatief goed stand tijdens deze zware economische crisis, maar de crisis is stilaan ook in Mechelen voelbaar en de Mechelse werkloosheid is ook nog steeds onaanvaardbaar hoog”, zegt schepen voor economie Caroline Gennez. “We leggen ons hier niet bij neer, maar bouwen een sterk werkgelegenheidsbeleid uit in overleg met alle publieke en private partners. Recht op werk is immers een grondrecht. De stad wil dan ook zoveel mogelijk mensen een concrete opleiding bieden en/of een jobaanbod doen.”

We besteden specifieke aandacht aan de tewerkstellingsmogelijkheden voor kansengroepen. Het bevorderen van de sociale economie is hiervoor het ideale instrument. Doelstellingen van de sociale economie zijn immers de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden én het creëren van tewerkstelling voor kansengroepen (laaggeschoolden, langdurige werklozen, arbeidsgehandicapten) of het vooropstellen van een milieuvriendelijk productieproces.

De stad Mechelen neemt dan ook een sterke rol op als regisseur van het regionaal werkgelegenheidsbeleid en als regisseur van de lokale diensteneconomie met bijzondere aandacht voor kansengroepen op de arbeidsmarkt. Door een geïntegreerde aanpak wordt versnippering voorkomen.

“We zetten dus resoluut in op de uitbouw van de sociale economie. Op die manier creëren we arbeidskansen voor mensen die niet aan de slag kunnen in het reguliere circuit en beantwoorden we maatschappelijke noden die vandaag door de markt niet worden ingevuld. Bestaande sociale economieprojecten worden verder gezet en nieuwe geïnitieerd, zo investeren we dit jaar bijna 1,7 miljoen euro om mensen aan een job te helpen”, vervolgt Gennez.

“Het palmares is ondertussen dan ook redelijk indrukwekkend, maar dat betekent niet dat we nu bij de pakken gaan stilzitten. We moeten ook de volgende jaren blijven zoeken naar en werken aan bijkomende jobs. Deze projecten zorgen er niet alleen voor dat zeer veel mensen doorstromen naar een baan in de reguliere economie, maar maken van Mechelen ook een nog aangenamere stad om te wonen, te leven en te werken”, aldus Gennez.

“Vandaag zijn we zeer verheugd om Manus in Mechelen te verwelkomen, sinds enkele maanden werken we tot ieders tevredenheid samen met dit sociaal economiebedrijf. Zij nemen ook hun intrek in het huis van de sociale economie dat we vandaag trots omdopen tot ‘HANGAR S‘, een nieuwe naam en logo voor hét centrum van de  Mechelse sociale economie”, besluit Gennez.

OVERZICHT

Bestaande sociale economieprojecten worden verder gezet, nieuwe geïnitieerd.

Totaal: 1.691.000 euro.

Daarnaast wordt dit jaar ook een Agentschap voor Sociale Economie opgericht

Het Agentschap Sociale Economie zal als kerntaken hebben:

    * de regie voeren met betrekking tot de sociale economie; het zal aldus fungeren als aanspreek-, sensibiliserings- en ondersteuningspunt voor het volledige werkveld van de sociale economie, reguliere bedrijven, de lokale overheid en de sociale en institutionele partners;
    * een voortrekkersrol spelen bij het ontginnen van nieuwe marktniches in de sociale economie en het zal hierbij voorrang geven aan innovatieve projecten;
    * de bestaande samenwerkingsovereenkomsten opvolgen tussen de stad en de lokale sociale economieprojecten;
    * advies verlenen bij nieuwe subsidieaanvragen betreffende sociale economieprojecten;

Zo zal de stad in 2009 voor maar liefst 686.400 euro investeren in nieuwe sociale economieprojecten:

 

·         Nieuw nog te ontwikkelen sociale economieprojecten: 111.000 euro;

·         Project Manus: 360.000 euro

o        Tivolipark en Kruidtuin: algemeen onderhoud en onkruid vrij houden (oa opkuis van zwerfvuil, scheren van hagen en snoeien van beplantingen);

o        plateau van Hombeek: scheren en onkruid vrij houden van de haaglinten ;

o        industrieterreinen Noord-Zuid-Ragheno: verwijderen van het zwerfvuil.

Tijdens het laatste Lokaal Overleg Economie met de Mechelse bedrijfsleiders werd door deze laatste reeds alle lof toegezwaaid naar de werking van het Manus project op de industrieterreinen.

·         Project Natuur- en Landschapszorg: 44.000 euro

o        Thiebroekbos: oa afzetten olmen, maaien wandelpaden en bestrijding Japanse duizendknoop;

o        Tivoli park: oa  aanplant randzone, bestrijding Vogelkers en maaibeheer;

o        Kruidtuin: oa maaien Dijle-oever en ruimen vijvers.

·         Een nieuwe jobclub (begeleiding bij zoektocht naar een job) voor moeilijk bereikbare kansengroepen werd opgestart in samenwerking met de VDAB: 47.500 euro;

·         Nieuw brugproject naar werk (jongeren van deeltijds onderwijs worden tewerkstelt in het kader van een brugproject) werd opgestart in samenwerking met Manus: 47.500 euro;

·         Nieuw project Huisbewaarders (laaggeschoolden of langdurig werklozen die via een intensieve begeleiding binnen MGW doorgroeien naar een job als huisbewaarder) werd opgestart in samenwerking met MGW. Bijdrage van de stad: 10.000 euro.

    * Project graffitiverwijdering in samenwerking met een sociaal economieproject: 50.000 euro via het veiligheids- en preventiecontract.
    * Inrichting huis van de Sociale Economie: 17.400 euro

Sociale economie projecten die reeds lopen aan de stad, voor 1.004.500 euro per jaar:
    * STOP-IT project: 5 VTE krijgen een opleiding op de werkvloer, gekoppeld aan werkervaring voor de max. duur van 8 maanden (Tivoli, Kinderboerderij, reinigingsdienst, grondwerkers, begraafplaats): 39.200 euro;
    * WEP+: 5 VTE worden voor 1 jaar tewerkgesteld als klusjesman in de wijken. Is bedoeld voor laaggeschoolden die minstens 2 jaar werkloos zijn: 145.000 euro;
    * Jongeren deeltijds onderwijs: 18 jongeren worden deeltijds tewerkgesteld in verschillende stadsdiensten (voornamelijk stadsmagazijn en kinderkribbes): 90.000 euro;
    * Dorphoppers. Sociaal economieproject in het kader van het jeugdactieplan. Stelt 6 VTE tewerk voor ondersteuning van vrijwilligers in de dorpen en klein onderhoud in de dorpskernen. (dienst wijk- en dorpszaken) 174.000 euro;
    * Occasionele kinderopvang. Sociaal economieproject in het kader van het jeugdactieplan. Stelt 6 VTE te werk voor kinderopvang van deelnemers aan Nederlandse taallessen en maatschappelijke oriëntatie: 174.000 euro;
    * Open Stadionproject (activeringsproject voor leefloontrekkers). Bijdrage van de stad in het project: 20.000 euro;
    * Kringloopateljee sociale werkplaats (door OVAM erkend kringloopcentrum): 103.000 euro toelage;
    * Instant A (sociaal uitzendkantoor dat laaggeschoolde jongeren snel en efficiënt aan het werk wil helpen): 12.875 euro toelage;
    * ’t Ateljee sociale werkplaats (fietsatelier en sociale houtwerkplaats): 52.000 toelage;
    * Lasopleiding: samenwerking met VDAB, ROJM en scholen deeltijds onderwijs: 35.000 euro;
    * Bouwtroef (organiseert bouwopleidingen voor werkzoekenden): is een samenwerking met VDAB, Fonds vakopleiding bouw en Syntra: 19.400 euro toelage;
    * Samenwerking met ’t Atelier: 2000 uren presteren voor een bedrag van 25.000 euro;
    * Uitvoering van energiebesparende maatregelen naar aanleiding van de energiescans via energiesnoeiers in een sociaal economieproject 65.000 euro;
    * Toelage aan sociale werkplaats De Sleutel: 50.000 euro
    * Art. 60: tewerkstelling vanuit het OCMW, voor een periode van 1j, 1,5j of 2j. 10 à 15 VTE  (ongeveer 15 op jaarbasis in verschillende diensten);
    * Schoolspotters: 2 VTE worden voor max. 2 jaar tewerkgesteld.  Met de mogelijkheid om gedurende deze periode een diploma HSO te behalen. (rechtstreeks betaald door de Vlaamse gemeenschap).