Een stad die bruist van leven, met goed en degelijk onderwijs voor iedereen, een toffe job voor elke Mechelaar, maar ook de ruimte om jong te zijn, te spelen en zich te amuseren en natuurlijk willen we ook een duurzame stad zijn, waar zuinig wordt omgesprongen met energie. Ook dit jaar kiest de stad resoluut voor investeringen in een duurzame, ondernemingsvriendelijke, jonge, onderwijsstad.

Werkende stad: economie, middenstand en werk
Mechelen wil de sterkste economische groeipool van Vlaanderen blijven. Het stadsbestuur investeert verder om de stad economisch aantrekkelijk te houden en heeft oog voor de verschillende noden op de arbeidersmarkt.

Mechelen optimaliseert daarom verder het ondernemingsklimaat met de focus op innovatie, profileert zich verder als winkelstad, neemt de regisseursrol waar voor de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en versterkt de tewerkstellingsmogelijkheden voor kansengroepen.

De studie economische visie wordt opgeleverd

Het stadsbestuur wil Mechelen verder laten uitgroeien tot een economische toplocatie. Daarom is besloten een duidelijke economische visie te formuleren zodat de stad ook in de toekomst een interessante locatie voor bedrijvigheid kan blijven.

De stad Mechelen heeft Buck Consultants International gevraagd een onderzoek te doen naar de kracht van de Mechelse economie en het vestigingsklimaat in de stad. De doelstelling is een visiedocument met strategisch plan op te stellen. Het strategisch plan moet leiden tot toepasbare conclusies, doelstellingen en een beleid dat de basis vormt voor economische beslissingen in de periode 2009-2020.

Reeds afgerond:
Fase 1. een inventarisatie en marktanalyse van de lokale economie.
Fase 2 Benchmarking (Ashford, Chanberry, Gouda)

Nog te doen in 2009:
Fase 3 Strategiebepaling
Fase 4 Opstellen strategische visie en uitvoeringsplan
Fase 5 Pilootproject “Arsenaal” (dieper inzoomen op de mogelijke economische ontwikkeling van de Arsenaalsite. De doelstelling van deze fase is aan de hand van de ontwikkelde economische visie voor de stad Mechelen een uitvoeringsplan en ontwikkelingsstrategie voor de site op te stellen.)

Uitvoering Commercieel Strategisch Plan (CSP)

Verleden jaar werd het CSP opgesteld, de uitvoering gaat dit jaar van start. Dit ambitieus plan moet van Mechelen de aantrekkelijkste winkelstad van Vlaanderen maken. Dit betekent dat het bestuur de commerciële functie van het stadscentrum wil versterken, onder andere door de leegstand van handelspanden terug te dringen en de winkelgebieden in de wijken en dorpen wil uitbouwen.

-    Vestigingspremies ter versterking van het kernwinkelgebied en voor buurtwinkels: 10.000 euro
De vestigingssubsidie is een financieel middel dat door de stad aan ondernemers wordt toegekend die een nieuwe zaak willen starten in wegkwijnende winkelstraten of in stadsdelen met een tekort aan buurtwinkels om hen een flinke steun in de rug te geven.

-    Gevelpremies ter versterking van het kernwinkelgebied en flankerend beleid voor leegstaande handelspanden 25.000
De gevelpremie biedt de mogelijkheid om de investeringen van handelaars te ondersteunen of te bespoedigen waardoor het straatbeeld verbetert. Zo kan gedacht worden aan premies voor het plaatsen van een aparte toegang zodat de bovenliggende verdiepingen niet leeg staan. Hierop kan verder ingespeeld worden door ook het wonen boven winkels te stimuleren.

-    Signalisatie met wandelafstanden aan de toegangen tot het kernwinkelgebied: 50.000 euro
-    Banners voor leegstaande panden in afwachting van renovatie: 10.000 euro
-    Thematische versiering in het kernwinkelgebied: 75.000 euro
-    Opwaardering telefoon- en nachtwinkels: 30.000 euro
-    Lage-energie feestverlichting op basis van lichtplan: 100.000

De ondersteuning en investeringen in de promotie van de lokale economie, de horecagids en de databank bedrijven worden verdergezet, de aanmoedigingspremies voor de handelscomités wordt opgetrokken tot 16.500 euro.

Ondernemerschapscentrum
Het paradepaardje van het ambitieuze EFRO-project is het ondernemerschapscentrum, waar creatieve ondernemende disciplines samenkomen. Met de oprichting wil de stad een economisch klimaat creëren dat de mogelijkheid laat om risico's te nemen, nieuwe methodes uit te testen en te experimenteren. Naast de kostendelende aspecten, worden ook werkruimte en expertise ter beschikking gesteld van de starters. Zo zal in het centrum in samenwerking met de KHM een mediacentrum voorzien worden. Ook de noodzakelijke personele ondersteuning is voorzien in het project.
De stad investeert zomaar even 1.500.000 euro.

Werk
Zeker in moeilijke economische tijden neemt de stad een sterke regisseursrol op voor de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De stad steunt initiatieven van vdab, resoc, voka,… en organiseert colloquia, debatavonden rond bepaalde thema’s. In 2009 investeert de stad zo 15.000 euro in de interculturele jobbeurs van Kif Kif.

De toelage aan het agentschap sociale economie bedraagt 111.000 euro. Bestaande sociale economieprojecten worden verder gezet, nieuwe geïnitieerd:

-    Project Tivoli, plateau van Hombeek, industrieterreinen,… in samenwerking met Manus: 360.000
-    Project Natuurpunt zal in overleg met milieuadviesraad aan Natuur- en Landschapszorg doen: 44.000
-    Een nieuwe jobclub (begeleiding bij zoektocht naar een job) voor moeilijk bereikbare kansengroepen wordt opgestart in samenwerking met de VDAB 47.500
-    Nieuw brugproject naar werk in samenwerking met Manus 47.500
-    Nieuw project Huisbewaarders in samenwerking met MGW: 10.000 euro


Duurzame stad: zuinig met energie
Energie  besparen is niet alleen zeer goed voor ons leefmilieu, maar geeft automatisch ook meer lucht aan het gezinsbudget en verhoogt de koopkracht. De dienst energie van de stad draagt haar steentje bij tot de aanpak van de klimaatproblematiek en dure energieprijzen. De stad geeft hierbij zelf het goede voorbeeld en zal ook subsidie geven voor iedereen bij investeringen in de woning voor energiebesparende maatregelen in samenwerking met het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost FRGE

-    Ondersteunen en verder uitbouwen klimaatwijken: 5.000
-    Energiecafé in samenwerking met energiesnoeiers: 2.000
-    Ontwikkeling van een thermografische kaart van de hele stad (aanduiden warmteverlies): 25.000
-    Energiebesparende maatregelen en sensibilisatie: 5.000
-    Workshop eco-driving voor personeel en inwoners: 5.000

Goede voorbeeld
Het stadsbestuur geeft ook zelf het goede voorbeeld. Het bestaande contract met Electrabel werd vanaf 1 januari omgezet zodat alle stadsdiensten vandaag bevoorraad worden met groene stroom.

Er wordt nu onderzocht om het contract met Electrabel eind dit jaar te beëindigen en een nieuwe aanbesteding uit te schrijven. We willen er immers zeker van zijn dat we niet alleen groene stroom hebben, maar ook de goedkoopst mogelijke groene stroom.


Jonge stad: onderwijs en jeugd
Mechelen neemt haar regisseursrol in het onderwijs verder op. Dit jaar bestaat het OOM 10 jaar en dat wordt gevierd. De oprichting van het OOM Niet Leerplichtonderwijs (waaronder Hoger Onderwijs) bevestigt de ambitie om onze stad verder uit te bouwen als onderwijsstad en studentenstad.

Het nieuwe jongerenmagazine MONK zal vier maal per jaar verschijnen op 10.000 exemplaren. Het wordt gemaakt door de jeugddienst van de stad en de studenten journalistiek van de KHM en heeft de ambitie om hét communicatiemiddel tussen de stad en de Mechelse jeugd te worden. De stad trekt hiervoor 30.000 euro uit.
 
-    10 jaar OOM: 2.000
-    oprichting projecten fonds voor scholen: 5.000

De inspanningen die de scholen verleden jaar leverden om kwaliteitsvolle, schoolvervoerplannen op te stellen worden gehonoreerd. De geformuleerde aandachtspunten zijn voor de stad een belangrijke insteek en de stad investeert dit jaar dan ook 200.000 euro om de schoolomgevingen veiliger te maken.

In Mechelen wil hebben jonge mensen een centrale plaats. Het stadsbestuur wil Mechelen de verder uitbouwen tot de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen. Maar ook voor onze tieners en adolescenten moet er ruimte zijn om te experimenteren en tot volwassenheid te groeien.

Een nieuw personeelslid komt daarom de dienst jeugd versterken en er wordt een vzw opgericht zodat de jeugddienst en het jeugdcentrum Metteko, vlotter en flexibeler kan werken en zich snel aanpassen aan nieuwe noden en jongerentrends.

Kinderen en jongeren hebben ook ruimte nodig om te kunnen spelen, elkaar te ontmoeten en grenzen te verkennen. Zeker in een stad is er nood aan voldoende en goed ingerichte speelruimte in de buurt. De enorme investeringen worden dan ook verder gezet en ook de lokale tiener- en kinderwerkingen wordt versterkt.

-    Onderhoud speeltoestellen: 4.500 euro
-    Aankoop materiaal spelprikkels, spelweefsel en opvallende speelse elementen: 75.000 euro
-    Nieuwe, vernieuwing en onderhoud speelpleinen : 195.000 euro
-    Verdere uitbouw skate- en fuifzaal Douaneplein: 15.000 euro
-    Mechelen Kinderstad: speelse installaties langs wandeling Mechels Erfgoed: 20.000 euro