Recent bracht Michèle Hostekint samen met Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten een werkbezoek aan het bedrijf Helbig in Ruddervoorde. Daarbij werd bekend gemaakt dat het West-Vlaams Innovatiecentrum een verlenging krijgt van 2011 tot 2014 met een budget van 3,3 miljoen euro (voor vier jaar). Bovendien werden ook de nieuwe cijfers omtrent innovatiesteun bekend gemaakt.

Sinds 2002 zijn de Innovatiecentra elk in hun provincie de uitvoerders van het project 'Regionale Innovatiestimulering'. De projecten regionale innovatiestimulering worden gesubsidieerd op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 voor steun aan projecten van innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op vraag van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden (VIS besluit). Ze worden uitgevoerd door de provinciale innovatiecentra, samenwerkingsverbanden die de meest representatieve bedrijfsorganisaties met een missie van innovatiestimulering in de provincie vertegenwoordigen.

De missie van deze projecten is het aanmoedigen en begeleiden van bedrijven om efficiënt en duurzaam te innoveren. Doel van de projecten innovatiestimulering is het aantal duurzaam innoverende bedrijven te vergroten.

Deze projecten liepen af eind 2010. Zowel in het regeerakkoord als in de beleidsnota Innovatie werd gesteld dat de Innovatiecentra verder zouden uitgebouwd worden. Daarom werd vorig jaar gewerkt aan de voorbereiding van een oproep 2011-2014. Er werden daarbij verschillende evaluaties uitgevoerd. Vooreerst werd de werking van de Innovatiecentra opgevolgd door het IWT. Daaruit bleek reeds dat de centra de oorspronkelijke doelstellingen en geplande resultaten behalen. In tweede instantie voerden de Innovatiecentra ook een zelfevaluatie uit over de periode 2007 – juni 2009. Dat was vooral bedoeld om een stand van zaken op te maken en om van elkaar te leren. Tot slot voerde het onderzoeksbureau 'Dialogic' een externe studie uit. De conclusies van deze studie waren eveneens positief.

Op basis van de positieve evaluaties stelde Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten voor om de projecten regionale innovatiestimulering van de provinciale innovatiecentra te steunen voor de periode 2011-2014. Op basis van de reële en door IWT goedgekeurde  onkostennota’s van de innovatiecentra in 2009 en rekening houdende met een realistische indexaanpassing werd het budget vastgelegd op 16,5 miljoen euro. De Vlaamse regering keurde dit voorstel goed op vrijdag 17 december 2010.

Het West-Vlaams Innovatiecentrum zal in deze periode (2011-2014) een budget krijgen van 3,3 miljoen euro (voor vier jaar). De vaste bezetting van het innovatiecentrum in West-Vlaanderen kan daarmee behouden blijven op één directeur, 5 adviseurs en één administratieve kracht. West-Vlaanderen haalde in 2010 iets minder innovatiemiddelen binnen al blijft West-Vlaanderen beter presteren dan in 2007 en 2008. Het jaar 2009 was dan ook eerder uitzonderlijk te noemen.

De steun aan KMO’s was ook iets lager dan in 2009 maar ook daar zien we dat er meer steun binnengehaald werd dan in 2007 en 2008. De uitdaging voor het Innovatiecentrum zal er nu in bestaan om nog meer bedrijven te overtuigen om te innoveren.

Michèle Hostekint: "Elk bedrijf met een beetje ambitie is bezig met innovatie. En innovatie is het middel bij uitstek om jobs te creëren. Omwille van de goede evaluaties heb ik beslist om de werking van het West-Vlaamse Innovatiecentrum te verlengen".

"Dankzij het Innovatiecentrum West-Vlaanderen is er vorig jaar maar liefst 20,4 miljoen euro geïnvesteerd in innovatie bij West-Vlaamse bedrijven. Daarmee kunnen zij nieuwe producten en processen uitvinden zodat er nieuwe jobs bijkomen in West-Vlaanderen", aldus Michèle Hostekint.