Oekene is een schoolvoorbeeld van een West-Vlaams dorp dat dreigt geprangd te geraken tussen allerlei stedelijke ontwikkelingen: een nieuw regionaal ziekenhuis, het op- en afrittencomplex van de E403, een kantoren- en bedrijvenzone, de ontwikkeling van woonzones en een stadsrandbos. Het landelijke dorp wordt steeds sterker ingesloten door regionale en stedelijke functies.

Samen met de gebiedsgerichte werking van de Provincie en de stad Roeselare wordt nu een traject doorlopen om een massaplan op te maken voor Oekene. Dit past in de provinciale strategische lijn tot het voeren van een duurzaam stedenbeleid waarbij wij vooral de bewoners willen betrekken in de verdere ontwikkeling van hun woonomgeving. De uitgeschreven studieopdracht wordt uitgevoerd door BURO II.

"Samen met een massa geïnteresseerde bewoners nam ik deel aan de eerste wandeling doorheen Oekene, waar op diverse plaatsen mogelijke ontwikkelingen werden uiteengezet en waar de inwoners daarop hun visie konden neerschrijven. Op basis van de keuzes die de inwoners hebben gemaakt wordt dan het masterplan opgesteld waardoor de verschillende ontwikkelingen kunnen rekening houden met de visie van de Oekenaars".

Voor de stad geeft dit een meerwaarde naar betrokkenheid en inspraak en voor de Provincie is het een leidraad en voorbeeld voor nog andere West-Vlaamse dorpen. Hiermee bewijst West-Vlaanderen nog maar eens dat een bovenlokale organisatie de betrokkenheid kan versterken van een klein dorp in het meedenken aan zijn toekomst.