Sp.a-Kamerlid David Geerts, voorzitter van de Bijzonder Commissie Spoorveiligheid, wil dat er globale kaderwet wordt genomen om het geliberaliseerd goederenvervoer te regelen. “In Nederland ligt er een wetsvoorstel Basisnet spoor ter goedkeuring in de Eerste Kamer. Deze wetgeving is het resultaat van een 6 jaar durend overleg tussen de verschillende overheidsinstanties, de infrastructuurbeheerder en de operatoren. We kunnen eens gaan kijken naar Nederland en dan versneld ook een globale kaderwet aannemen.

“Het treinongeval te Wetteren heeft deze week het debat omtrent de veiligheid van ons spoor opnieuw hoog op de politieke agenda gezet. Het is een wonder dat er eigenlijk maar één dodelijk slachtoffer is. De balans had veel erger kunnen zijn. Maar het zou niet verstandig zijn om nu overhaaste conclusies te trekken en inefficiënte maatregelen, zoals het aanleggen van een afzonderlijk bijkomend spoor, te nemen,” aldus David Geerts.

Daarom wil Geerts dat er naar analogie met Nederland een kaderwet komt om het geliberaliseerde goederenvervoer te regelen. De dichte bebouwing van ons land heeft als onmiddellijk gevolg dat treinen, en dus ook goederentreinen met gevaarlijke stoffen, door dichtbevolkt gebied rijden. Daarom moet er voor elk spoortraject een risicoanalyse gemaakt worden in samenspraak met de operatoren, de infrastructuurbeheerder en de verschillende overheden. (Federale, gewestelijke, provinciale en gemeente). Elk van deze overheden dienen dan hun respectievelijke veiligheidsdiensten mee te betrekken.

David Geerts: “In deze analyse moet ook het groeiscenario van het goederenvervoer en met name het vervoer van chemische stoffen bekeken worden. Nu zijn er reeds KB’s omtrent de samenstelling van een goederentrein en de opslag van chemische stoffen. Zo mag een wagon met brandbaar gas niet gekoppeld worden aan een wagon met brandbare vloeistof. Men moet kijken of de huidige wetgeving voldoende afdwingbaar is. Ook moet de samenstelling van de trein gekend zijn, zodat bij calamiteiten men onmiddellijk de nodige informatie kan geven aan de brandweer en de hulpdiensten.”

Indien uit de risicoanalyse blijkt dat een bepaald traject slechts met een bepaalde snelheid kan gereden worden, of een ander traject helemaal niet, dan kan men voorafgaandelijk een afweging maken en de nodige maatregelen nemen.

“Met de commissie Spoorveiligheid hebben we destijds de aanbeveling gedaan om het hulpsysteem TBL 1+ versneld uit te voeren. Dit was reeds een eerste stap in de goede richting. We hadden toen eveneens geadviseerd om treinen die niet beschikten over dit systeem een lager snelheidsregime op te leggen. Dit is nog niet gerealiseerd. Daarom verzoek ik de bevoegde staatssecretaris om dit opnieuw aan de Europese Commissie voor te leggen, “ aldus Geerts.

In de toekomst  (2025) kan men met het ECTS-systeem sneller optreden om een trein tot stilstand te brengen. In Nederland heeft men ook Hotbox-detectie-systemen geïnstalleerd. Dit zijn systemen die kunnen voelen of de assen van een trein te warm zijn en oververhitting vermijden.

Tot slot wil Geerts benadrukken dat ondanks alle inspanningen en de zeer grote financiële bedragen die naar spoorveiligheid gaan, een ongeluk nooit uit te sluiten is.

 

 

 

Meer info: David Geerts, david.geerts@telenet.be ; 0475/.29.92.06