De zone 30 wordt te weinig gerespecteerd, is een opvallende conclusie uit cijfers die Mechels sp.a-fractieleider Caroline Gennez opvroeg. “Verkeersveiligheid en leefbaarheid in woonbuurten en schoolomgevingen staan in onze stad nog te vaak onder druk. De stad Mechelen moet daarom gepaste maatregelen nemen zodat de weginfrastructuur beter wordt afgestemd op de noden en de snelheidsverwachtingen van de buurt.”

 In de verkeerskunde bestaat er een eenvoudig meetinstrument om na te gaan of een snelheidslimiet overeenstemt met de inrichting van de weg en zijn omgeving, de V85 regel. Het gaat om de snelheid die door 85% van de autobestuurders niet wordt overschreden en door 15% wel, op een weg met vlot verkeer in normale weersomstandigheden. Deze factor weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid als redelijk en veilig beschouwt in normale omstandigheden. “Noem het de sociale aanvaarding van de snelheidslimiet op een bepaalde plek,” stelt Gennez.

 Uit de gegevens blijkt dat in bepaalde straten er systematisch veel te snel wordt gereden. Op de Kruisbaan in Mechelen-zuid rijdt een aanzienlijk grote groep van bestuurders 50km/u of meer. Dat is 20km/u sneller dan wettelijk toegelaten. Buurtbewoners vrezen dat het in de toekomst nog erger zal worden. Met de nieuwe plannen op de site Huyghebaert verwacht men bijkomende verkeersdrukte door het toenemend aantal  vrachtwagens.  In de top 10 van straten met zone 30 waar het hardst gereden wordt, staan ook een aantal straten in de deelgemeenten als problematisch geregistreerd. De Korenkorfstraat en Noordveld in Walem, maar ook de Vinkenstraat en Roekstraat in Leest scoren slecht.

 “Deze bestuurders nemen grote veiligheidsrisico’s en verstoren de leefbaarheid van de buurt”, aldus Gennez. “Zeker omdat deze straten vaak een zone 30 zijn omdat er een school is of kinderen in de buurt spelen. De stad moet daarom ook gepaste maatregelen nemen zodat de weginfrastructuur beter wordt afgestemd op de noden van de buurt en aan de snelheidsverwachtingen die we opleggen aan bestuurders.”

 Opmerkelijk nog, sp.a stelde vast dat de stad Mechelen het voorziene budget van 10.000 euro voor verkeerscirculatiestudie vorig jaar niet heeft benut. Nochtans, bij onze huisbezoeken in Mechelen-Noord in de omgeving van de Oude Antwerpsebaan klonk het unisono bij  buurtbewoners dat ingrepen ter verbetering van de verkeersveiligheid zich opdringen. De buurt snakt naar alternatieven. Maar het stadsbestuur liet daarop weten dat er zich in 2017 geen concrete dossiers aandienden waarvoor externe ondersteuning nodig was. “Wel, de dagelijkse realiteit in een aantal woonbuurten toont aan dat er wel degelijk nood is aan een structurele aanpak”, zegt Caroline Gennez. “De Oude Antwerpsebaan staat mee in de top 10 van te snel rijden. De bussen laveren er tussen de geparkeerde wagens en zorgen regelmatig voor kapotte spiegels en bijkomend sluipverkeer van en naar de N16 en de Antwerpsesteenweg zorgt voor extra druk op de leefbaarheid van de wijk. Een onderzoek hoe dat beter kan, dringt zich op.

 We wonen met veel, en steeds meer, mensen op een relatief beperkte oppervlakte. Mechelen leefbaar houden is een prioriteit. En verkeersveiligheid is daarbij cruciaal. We vragen het stadsbestuur dan ook om de knelpunten aan te pakken, besluit Caroline Gennez.

Bekijk de reportage op RTV