About Jan Michiels

Artikel nr. 1

Visie op politioneel veiligheid Sp.a verkiezingen 14 oktober 2018.


We pleiten   voor een veilige,  leefbare en multiculturele  stad. De lokale  politie  speelt  hierin een belangrijke rol.

Om hiertoe  te  komen  wensen  we  stevig  in te zetten  op  de publieke dienstverlenende  taak  van de  lokale  politie , met  een sterk signaal – en  verwijsfunctie met andere  woorden, de  proactieve  en preventie werking moet beter uitgewerkt  worden. Er moet een  goede balans zijn met  het reactief en  repressief  beleid. Door deze  balans tussen  het  dienstverlenend  luik  en  het  handhavende( repressief ) luik  wensen  we   als  progressieve   partij   het verschil  te  maken.

De werking  van de lokale politie moet  ingebed  zijn  in de lokale  maatschappij,  hier moet gewerkt worden  voor de  principes  van de gemeenschapsgerichte  politie.

Met name: externe  gerichtheid, partnership, probleem oplossend werken, het afleggen  verantwoording  en  tot  slot empowerment.[1]

 

Het instrument  bij  uitstek om  deze  gemeenschapsgerichte  politiezorg  uit  te  bouwen  is  de  wijkwerking, samen met andere partners  op  het  niveau  van de wijken en dorpen.

 

De  functie  van wijkinspecteur is dringend aan herwaardering  en uitdieping  toe om  te  voldoen aan de  noden  van de eenentwintigste eeuw. Zo pleiten wij voor  bijkomende  specialisatie van de wijkpolitie om de  dienstverlening uit te bereiden, we  denken  bijvoorbeeld aan  een  wijkinspecteur specifiek voor  senioren,  voor de  verschillende etnische  gemeenschappen en een  digitale  wijkinspecteur

 

Mechelen  is een  super diverse stad,  dit  in  tegenstelling   tot  zijn  lokaal politiekorps.

 

Sedert  verschillende  jaren  hebben  bijna alle politiemensen  van  buitenlandse origine  het  korps verlaten. Het  is  van primordiaal belang dat de  oorzaken  hiervan  moeten opgezocht  en  verholpen  worden,  dit  zonder taboes. Na dit onderzoek zullen we een politiekorps kunnen uitbouwen  met  goede  notities  van acculturatie[2], alleen op  deze wijze kunnen we  een professioneel korps uitbouwen.

 

Betreffende  het fenomeen radicalisme kan  gesteld  worden dat  geen enkele vorm   van radicalisme  kan getolereerd worden. We zetten  hiervoor  in  op  overleg met alle  actoren. De expertise van de  allochtone  gemeenschap is zeer belangrijk  in de aanpak  van het religieus radicalisme. De Sp.a  beschouwd   deze  gemeenschap  als  een  belangrijke partner in  het  bestrijden  van  dit fenomeen .

 

De tragiek  van de transmigratie moet  op Europees vlak  worden  aangepakt worden .  Menselijkheid, respect voor ieders  eigenheid zijn  sleutelwoorden in de  problematiek.

 

Profileringsdrang via  de  sociale media  en  pers leidt enkel tot  polarisatie en werken  contraproductief.

 

Mechelen, 20 juni 2018

  

Michiels, Jan

 

   

[1] Empowerment letterlijke  vertaling    ‘ iemand tot  iets  in  staat stellen ‘ m.a.w. wijkbewoners  betrekken in  het beslissingsproces.

   

[2] Acculturatie is  proces dat  ontstaat wanner twee culturen  samen  komen  en  mekaar beïnvloeden