privacyverklaring

Privacyverklaring sp.a/OSP vzw

 

sp.a/OSP vzw begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en wij doen dan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren.

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door sp.a/OSP vzw en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.

sp.a/OSP vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als sp.a/OSP vzw zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

sp.a/OSP vzw

Grasmarkt 105/37-47

1000 Brussel

België


info@s-p-a.be

02/5520200

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Bij sp.a/OSP vzw kunnen wij u een aantal persoonsgegevens vragen. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (zoals uw naam, voornaam, geboortedatum en geslacht).
 • Contactgegevens (zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer en gsm-nummer).
 • Elektronische identificatiegegevens (zoals inloggegevens, IP-adres en cookies).
 • Financiële identificatiegegevens (zoals bankgegevens).
 • Persoonlijke voorkeuren (zoals interessethema’s).

 

Persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen: bijvoorbeeld mondeling via huisbezoeken, via uw afdeling, telefonisch via ons onthaal, schriftelijk via leden- en aanwezigheidsformulieren, via elektronische formulieren op de websites,…. We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u lid wordt, wanneer u deelneemt aan een activiteit, wanneer u zich registreert op onze site, u zich abonneert op onze nieuwsbrief(ven) of wanneer u ons informatie vraagt.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door sp.a/OSP vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 1. Uw sp.a lidmaatschap.
 2. Om te kunnen deelnemen aan activiteiten.
 3. Om u op de hoogte te houden van nieuws en standpunten op basis van uw interesses.
 4. Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 5. Om onze diensten te optimaliseren.    

 

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Op welke juridische basis verwerken wij persoonsgegevens

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals met u werd overeengekomen (in het kader van uw sp.a. lidmaatschap en om u te laten deelnemen aan activiteiten).
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie.
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws met betrekking tot onze partij.
 • Op basis van uw toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven.


Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin uw gegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit zijn zogenaamde verwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.


Zo maken wij bij sp.a/OSP gebruik van verwerkers voor:

1.       Het drukken van onze lidkaarten

2.       Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)

3.       Het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen


Hiervoor maken wij gebruik van de volgende categorieën van verwerkers:

 • Ondernemingen die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden.Ondernemingen die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden.Ondernemingen die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 14 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

sp.a/OSP vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Leden: de bewaringstermijn van de persoonsgegevens door sp.a: de persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal 30 jaar na het einde van het lidmaatschap.[Office2]


E-mailadressen en nieuwsbrieven

Op onze website wordt de mogelijkheid geboden om in te schrijven op de nationale nieuwsbrief, maar ook op die van lokale afdelingen en mandatarissen. Elk van deze databanken zijn individueel en worden niet met elkaar gesynchroniseerd. Elke inschrijving gebeurt dus individueel en per nieuwsbrief. Voor het uitschrijven wordt hetzelfde principe gehanteerd. Uitschrijven op de ene nieuwsbrief, impliceert niet de uitschrijving op een andere. Onderaan elke nieuwsbrief voorzien wij steeds een uitschrijflink zodat te allen tijde onmiddellijk kan uitgeschreven worden. De e-mailadressen die in dit kader worden verkregen, worden enkel en alleen gebruikt in deze nieuwsbrievenapplicatie en niet voor andere doeleinden. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de individuele mandatarissen en/of afdelingen. Klachten hierover kunnen verstuurd worden naar de nationale hoofdzetel van sp.a.


Persoonlijk profiel op de website

sp.a/OSP vzw biedt de mogelijkheid aan om een persoonlijk profiel aan te maken op de website. Op die manier moeten bij inschrijving voor één van onze activiteiten niet telkens alle gegevens ingevoerd worden. Gebruikers kunnen op die manier ook reageren op berichten op onze website. sp.a wil zo de interactie met haar gebruikers verhogen. Gebruikers kunnen hun gegevens zelf beheren en aanpassen en – indien zij dat wensen – hun profiel opnieuw verwijderen. Op dat ogenblik zullen al hun gegevens uit onze databank verwijderd worden. De gegevens van gebruikers die ook lid zijn, zullen uiteraard bewaard blijven in andere databases. Gebruikers die ook hun lidmaatschap wensen stop te zetten, dienen dit apart aan te geven. Het schrappen van het gebruikersprofiel en lidmaatschap zijn niet aan elkaar gerelateerd. Indien u ons contacteert en u gebruik wil maken van uw recht op gegevensverwijdering, zulen wij uw persoonsgegevens verwijderen indien aan de voorwaarden uit artikel 17 van de AVG is voldaan.


Uw rechten omtrent uw gegevens

U beschikt steeds over enkele rechten wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens steeds op een rechtmatige en veilige wijze verwerken.


U heeft recht op inzage en recht op correctie van de persoonsgegevens welke wij ontvangen hebben. Daarnaast kan u vragen om een verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Ten slotte heeft u steeds het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging van de privacyverklaring

sp.a/OSP vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.