Vandaag betalen te veel mensen te veel belastingen, omdat een kleine groep - vaak vermogenden - de regels omzeilt en er te weinig betaalt. Burgers en ondernemers in ons land zijn best bereid om hun eerlijke deel bij te dragen, op voorwaarde dat iedereen eerlijk bijdraagt volgens haar of zijn vermogen. Dat is vandaag niet het geval en wij vinden dat niet normaal. Daarom grijpen wij in. 


  1. Wie werkt, wordt vandaag veel meer belast dan wie inkomen haalt uit vermogen. Het mag niet uitmaken waar inkomen vandaan komt. Uit aandelen, uit huizen of uit werk: een euro is een euro en die moet gelijk belast worden. 
  2. Met het ‘een euro is een euro’-principe (en dus ook de grote vermogens rechtvaardig te belasten) verminderen we de lasten op werk met minstens 10%. Zo maken we jobs goedkoper en houdt wie werkt op het eind van de maand netto meer over
  3. De belastingbrief is veel te complex. Zoveel mogelijk fiscale aftrekken schaffen wij af en vervangen wij door een onmiddellijke korting. Denk maar aan de kinderopvang.
  4. Voor alle werknemers, zelfstandigen en kmo’s een vooraf ingevulde aangifte. Ben je akkoord, dan is de belasting definitief. Indien niet, dien je zelf je aangifte in. Zo kan de fiscus tijd, middelen en geld vrijmaken voor wat écht telt: het opsporen van valsspelers en fraudeurs die de spelregels omzeilen en niet bijdragen. Waardoor jij te veel betaalt.
  5. Ook multinationals moeten een eerlijke bijdrage leveren. Daarom schrappen we de gunstregimes, sluiten we de achterpoorten voor fiscale ontwijking en voeren we een échte minimumbelasting in voor multinationals. 


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

BELASTINGEN


Zekerheid op eerlijke en eenvoudige belastingen. Voor iedereen.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd

Burgers en ondernemers in ons land zijn best bereid om hun eerlijke deel bij te dragen, op voorwaarde dat iedereen bijdraagt volgens haar of zijn vermogen. En op voorwaarde dat een overheid efficiënt omgaat met de inkomsten die ze int. Vandaag is dat allerminst het geval. Vandaag betalen te veel mensen te veel belastingen, omdat een kleine groep - vaak vermogenden die de regels omzeilen - er te weinig betaalt.

Dat ondergraaft de bereidheid om mee te betalen voor openbare diensten en onze sociale zekerheid. Als anderen niet fair betalen, waarom zou ik het dan doen? Bovendien is ons fiscaal systeem te complex en weinig transparant, wat het wantrouwen alleen nog groter maakt. Die complexiteit leidt er ook toe dat de kost om belastingen te innen - personeel dus - stijgt, net als de kans tot fraude. 

Willen we die tendens definitief omkeren, dan is een nieuw en modern belastingsysteem, dat eerlijk, transparant en efficiënt is, broodnodig. Een belastingsysteem dat economische groei mogelijk maakt én de kloof tussen arm en rijk verkleint. 

Eerlijker

Ons belastingsysteem regelt de gezamenlijke rekening van onze samenleving. Het spreekt voor zich dat iedereen dan naar vermogen/inkomen bijdraagt. Dan mag het ook niet uitmaken van waar dat inkomen komt. Uit aandelen, uit huizen of uit werk: een euro is een euro en die moet gelijk belast worden. Dat principe ontbreekt vandaag: wie werkt, wordt veel meer belast dan wie inkomen haalt uit vermogen. 

Een eerlijk belastingsysteem kan alleen als we de belastbare basis voor de personenbelasting te verbreden, door alle inkomens - ook die uit vermogen - te laten meetellen. Zo kunnen we de belastingen op werk met 10% verlagen en houdt wie werkt op het eind van de maand netto meer over. De integratie van alle inkomens maakt dat we inkomens ook progressief kunnen belasten. Op die manier kun je zelfs de eerste 1.200 euro per maand die je verdient, belastingvrij maken. 

Klik hier voor uitgebreide achtergrondnota over de ‘rode tax shift’.

Eenvoudiger en efficiënter

De belastingbrief is uitermate complex. Zoveel mogelijk fiscale aftrekken willen wij afschaffen en vervangen door een onmiddellijke korting, in plaats van achteraf. Denk maar aan de kinderopvang bijvoorbeeld. Door automatisering en een doorgedreven vereenvoudiging kunnen we er bovendien voor zorgen dat alle werknemers, zelfstandigen en kmo’s een vooraf ingevulde aangifte ontvangen. Ben je akkoord, is de belasting definitief en ziet de administratie af van controle. Indien niet, dien je zelf een aangifte in. Daardoor kan onze administratie tijd en geld vrijmaken voor wat écht telt: middelen en tijd voluit inzetten op de grote spelers - die een beroep doen op een batterij aan consultants - om grootschalige fraude op te sporen. De maatschappelijke én economische winst is in zo’n scenario gigantisch om te doen wat moet: investeren in mensen. 

Eerlijke bijdrage multinationals

De afgelopen decennia zijn grote bedrijven steeds meer internationaal gaan werken en verplaatst kapitaal zich steeds makkelijker over de grenzen. Landen spelen daarop in door gunstregimes te voorzien en multinationals maken gretig gebruik van internationale belastingplanning en -ontwijking. We moeten meer internationaal samenwerken en betere afspraken maken om de belastingontwijking en belastingontduiking, ook van digitale bedrijven, te vermijden en aan te pakken, anders komen de lasten eenzijdig bij werknemers en kmo’s te liggen. Op Europees niveau pleiten we voor een minimumbelasting van 18% en op termijn voor de volledige harmonisering van de vennootschapsbelasting. Maar ook in ons land zelf kunnen en moeten we maatregelen nemen. Zo kunnen we het gelijke speelveld tussen KMO’s en multinationals herstellen. Daarom schrappen we de gunstregimes zoals de karaattaks en de notionele intrestaftrek, en sluiten we de achterpoorten voor fiscale ontwijking. 

Lees hier ons concrete plan van aanpak om multinationals tot een eerlijke bijdrage te dwingen.


Fraudebestrijding

Elke samenleving vaart wel bij een efficiënt en doeltreffend fraudebeleid. Het is precies omdat een kleine groep vermogenden en multinationals de regels naar hun hand zetten - of omzeilen - en zo veel te weinig belastingen betalen, dat een overgrote meerderheid in België er veel te veel betaalt. Daarom is het hoog tijd om het geld te gaan halen waar het zit, in plaats van altijd dezelfden te doen betalen. 

1. Eengemaakt Agentschap Fraudebestrijding. Dit agentschap verenigt de middelen en personeel om ernstige fiscale en sociale fraude op te sporen, met de focus op grote spelers en grote bedragen.

2. Afschaffing afkoopwet voor grote fraude. In België kunnen grote fraudeurs - die betrapt worden - tot vandaag hun straf gewoon afkopen. Grote fraudeurs die de hele samenleving belazeren, mogen nooit aan hun straf ontkomen, enkel en alleen omdat ze geld hebben. 

3. Focus op grote vermogens en multinationals door oprichting van een cel ‘superrijken’ bij de fiscus.

4. Afschaffing bankgeheim en invoering automatische rapportering van banken aan de fiscus.

Lees hier ons concrete plan van aanpak om van fraudebestrijding weer een speerpunt te maken in de volgende regering.


Zekerheid op eerlijke en eenvoudige belastingen. Voor iedereen.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd