Cultuur is er voor iedereen. Participatie aan sport, cultuur, jeugdverenigingen zijn voor sp.a een basisrecht. Een sterk verenigingsleven brengt mensen samen, verbindt en verruimt de blik. Om de samenleving te versterken en iedereen kansen te geven om ten volle te kunnen participeren werken we financiële, praktische en mentale drempels weg.

 1. We werken de financiële drempels voor kunst en cultuur en het verenigingsleven weg. We rollen de Uitpas uit in heel Vlaanderen en maken de inschrijving voor deeltijds kunstonderwijs voor minderjarigen gratis.
 2. We investeren opnieuw in cultuur en zorgen voor de nodige infrastructuur 
 3. Een bib voor iedereen. De lokale bibliotheek is het kloppend hart van een gemeente. sp.a wil dat iedere gemeente minstens één bib garandeert, uitbouwt en ook inzet op “mobiele” dienstverlening voor wie zich niet meer fysiek naar de bib kan begeven.

Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

Onze 8 speerpunten


 1. Een ambitieus cultuurparticipatiebeleid
  Het versterken van de link tussen onderwijs en cultuur, de link tussen cultuur en media, de opwaardering van het deeltijds kunstonderwijs, het sociaal-artistiek werk, cultuureducatie, en amateurkunsten is voor sp.a primordiaal. Het wegwerken van financiële drempels is een eerste cruciale stap. Daarom zet sp.a in om de UITPAS volledig uit te rollen over Vlaanderen en streven we ernaar om de  inschrijving in  het  deeltijds kunstonderwijs voor minderjarigen kosteloos te maken.
 2. Opnieuw investeren in cultuur
  Financiële ademruimte is een basisvoorwaarde. De afgelopen legislatuur heeft de Vlaamse regering gekozen om hard te snoeien, maar de beloofde bloei bleef achterwege. De wereld van kunst en cultuur, van jeugd, sport en media werden harder getroffen door de besparingen dan andere sectoren. Dit moet rechtgezet worden en om onze ambities waar te maken, zal er ook nood zijn aan een verhoging van het vrijetijdsbudget. Dat betekent concreet dat we het cultuurbudget opnieuw willen optrekken naar 1,5% van de Vlaamse middelen en tegelijkertijd een groeipad uittekenen naar 2%.
 3. Fysieke ruimte voor kunst en cultuur.
  Er is nood aan meer fysieke ruimte voor vrijetijdsbeleving, waaronder kunst en cultuur. Onder leiding van de Vlaamse bouwmeester willen we, samen met de lokale besturen en de brede kunst- en cultuursector een masterplan ‘vrijetijdsinfrastructuur’ opmaken. Het doel is om het tekort aan kwalitatieve ruimte tegen 2040 weg te werken en de bestaande infrastructuur ‘future proof’ te maken, en dit op alle niveau’s. Daarnaast moet kunst ook leven in het straatbeeld, meer kwalitatieve kunstwerken in de openbare ruimte, kunstenaarsresidenties of repetitieruimtes in publieke, leegstaande infrastructuur. Kortom, een invulling van onze openbare omgeving die verbinding zoekt tussen de openbare ruimte, kunst(enaars) en bewoners.
 4. Rust en optimale ondersteuning van de cultuursector
  Decretale rust is een essentiële beleidskeuze. De wereld van kunst en cultuur bevinden zich in een systeemcrisis als gevolg van een aantal ingrijpende (ideologische) keuzes van de aflopende Vlaamse regering, zoals de overdracht van de persoonsgebonden materies van de provincies naar Vlaanderen, het niet langer oormerken van de lokale middelen voor vrije tijd, de krakkemikkige creatie van een bovenlokaal cultuurbeleid, … Om uit deze systeemcrisis te geraken, moet de sector rust gegund worden en dient waar nodig ondersteuning geboden te worden zodat de sector zich opnieuw optimaal kan organiseren, weliswaar bottom-up, en niet top-down.
 5. Stop de onzekerheid voor kunstenaars en cultuurwerkers
  De huidige onzekerheid voor kunstenaars en cultuurwerkers is een moeilijke situatie, het resultaat van het combineren van verschillende jobs, flexiblisering, inzet ondanks dalende middelen, flexwerk, een hoge competitiviteit, … Dat het probleem complex is, neemt niet weg dat het moet aangepakt worden. Wanneer het inkomen van succesvolle kunstenaars aan het einde van de maand onder de armoedegrens valt, is er een fout in het systeem. Daarom pleiten we bij sp.a voor een systeemomslag en bouwen we samen met de sector aan een duurzame ondersteuning voor het werk in kunst en cultuur vanuit de principes van ‘do it together’, de nood aan ruimte, netwerken, tijd, maar ook via concrete engagementen die worden opgelegd via subsidie-aanvragen.
 6. Een bib voor iedereen
  De zin in kunst en cultuurproductie en –participatie start op het lokale niveau, in een jeugdhuis, lokale verenigingen, de bib, het deeltijds kunstonderwijs, de cultuurcentra, de amateurkunsten, … De lokale bibliotheek is het kloppend hart van een gemeente, een plek van ontmoeting, verrijking, huis van de mediawijsheid, … sp.a wil dat iedere gemeente minstens één bib garandeert, uitbouwt en ook inzet op “mobiele” dienstverlening voor wie zich niet meer fysiek naar de bib kan begeven.
 7. KMO portefeuille openstellen voor de social profit sector
  Van de sociaal-culturele sector wordt, zoals voor andere sectoren, terecht verwacht dat ze professionaliseren, innoveren en ondernemerschap tonen. Helaas kan de social profit sector tot op heden geen enkel beroep doen op de ondersteuning die Vlaanderen voor innovatie en ondernemerschap biedt aan (kleine) bedrijven, terwijl ook deze sector een belangrijke economische sector vertegenwoordigt. We brengen hier verandering in en bepleiten dat social profit organisaties ook toegang krijgen tot de KMO portefeuille.
 8. Stimuleren van kwaliteitsvolle producties
  Vlamingen beleven cultuur live én via de media. We hebben terecht hoge kwaliteitseisen voor de fictiereeksen en films die we op televisie en in de bioscoop te zien krijgen. Niet alleen wij zijn er tuk op, ze worden ook internationaal geroemd. Het is dan ook cruciaal om deze vormen van cultuurproductie te stimuleren, net als de ontluikende sector van Vlaamse games. Daarom kiezen we met sp.a voor een versterking van het Vlaams Audiovisueel Fonds.


Zekerheid op gelijke kansen in cultuur, sport- en vrijetijdsbeleving. Voor iedereen.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd