Het gaat niet over meer of minder Europa, maar over een radicaal ander Europa. Met eerlijke belastingen waardoor multinationals niet langer de dans ontspringen. Met een nieuwe economie die gestoeld is op gelijkheid, duurzaamheid en solidariteit. 


 1. We zetten in op het efficiënt bestrijden van sociale dumping door strengere Europese regelgeving en het invoeren van een Europees minimumloon.
 2. Geen enkele moeder wil haar kind honger zien lijden. En toch moest een recordaantal alleenstaande moeders noodgedwongen beroep doen op een voedselbank. Voor hen leggen wij de Europese kindergarantie op tafel. Met zekerheid op kinderopvang, onderwijs, zorg, gezonde voeding en een degelijke thuis geven we zowel moeder, als kind de steun die ze verdienen.
 3. Een eerlijke bijdrage van multinationals. We moeten stoppen een Unie van Belastingsparadijzen te zijn waar multinationals shoppen voor laagste tarief door harmonisatie van belastingen voor bedrijven.  Iedereen moet bijdragen naar vermogen. Grote bedrijven en grootverdieners betalen meer, waardoor we fiscale ademruimte creëeren voor werkenden, gezinnen, zelfstandigen en kleine ondernemingen.  
 4. Een Europese klimaatwet verankert de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs in bindende wetgeving en zorgt ervoor dat alle andere Europese wetgeving in het licht staat van het halen van die doelstellingen. 
 5. Naar een geordende migratie met een krachtig Marshall-plan. Een Europees investeringsplan om met de EU ter plaatse de oorzaken van migratie aan te pakken.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

EUROPA

Zekerheid op een Europa dat mensen beschermt.  

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


Handelsverdragen die er alleen op uit zijn om winst van multinationals te maximaliseren ten koste van het milieu, het klimaat en de eigen burgers. Polen of Roemenen die in naam van de Europese vooruitgang worden uitgebuit, waardoor werknemers hier hun job verliezen en onze kmo’s op de fles gaan. Een Europa dat nalaat een eendrachtig en slagvaardig antwoord te bieden voor zovelen in nood die aankloppen aan onze grenzen en doof blijft voor de ongerustheid bij de mensen hier. Een Unie die fiscale valsspelers - aangevoerd door een leger lobbyisten - blijft tolereren, terwijl de armoede en ongelijkheid overal stijgt.

Daar passen wij voor. sp.a kiest voor engagement in plaats van isolement. Wij willen een Unie die niet alleen hard optreedt tegen begrotingzondaars, maar ook tegen valsspelers. Fiscale valsspelers die wetten van lidstaten misbruiken om belastingen te ontwijken. Sociale valsspelers die wetten van lidstaten misbruiken om mensen uit te buiten en onze sociale zekerheid ondermijnen. Ecologische valsspelers die de afbraak van onze planeet verderzetten. 

Een Europa waarin waarin mensen centraal staan en beschermd worden. Dit zijn onze krachtlijnen: 

1. Strijd tegen sociale dumping.

Tienduizenden werknemers uit voornamelijk Oost-Europa worden door West-Europese bedrijven uitgebuit. Ze zijn dikwijls maandenlang van huis en moeten aan Oost-Europese hongerlonen én in miserabele arbeidsomstandigheden werken in het Westen. De sociale dumping wordt georganiseerd door een netwerk van malafide bedrijven die er niet om malen dat werknemers als moderne slaven te misbruiken, zolang dat maar grof geld oplevert. Ze opereren daarvoor op de grens van, maar veel vaker ver over de grens van de legaliteit.

Dit soort misbruik moet gecontroleerd worden door de lidstaten. Maar die doen dat onvoldoende. Zelfs als ze het wel doen, moeten ze samenwerken met inspectiediensten uit Oost-Europese lidstaten, wat dikwijls mis loopt. Werken in andere lidstaten van de Unie moet kunnen, maar het moet eerlijk gebeuren, namelijk aan de loon- en arbeidsvoorwaarden van de lidstaat waar het werk uitgevoerd wordt. Alleen zo kunnen we de schande van sociale dumping uitroeien.

We zetten in op het efficiënt bestrijden van sociale dumping door de wetgeving te wijzigen en reglementaire lacunes weg te werken :

 

 • In alle EU-landen wordt een minimumloon  ingevoerd dat tenminste 60% bedraagt van het nationale mediaanloon;
 • we omkaderen onderaanneming  maken het  transparant 
 • We binden strijd aan tegen ‘brievenbusbedrijven’, schijnzelfstandigheid en frauduleuze economische constructies;
 • We leggen duidelijke en sociaal rechtvaardige regels op voor de sociale bijdragen van gedetacheerde werknemers.


2. De Europese kindergarantie. 


 In 2016  liep volgens Eurostat 26,4 procent van alle Europese kinderen een risico op armoede of sociale uitsluiting. Daarbovenop konden 11 miljoen kinderen zich geen noodzakelijke goederen of diensten veroorloven. Dat is onaanvaardbaar. Daarom pakken we uit met een Kindergarantie. Die moet er voor zorgen dat in héél Europa elk kind met een armoederisico toegang krijgt tot gratis gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang, gezonde voeding en huisvesting. “Kinderen vormen de groep met het grootste risico op armoede en sociale uitsluiting. Wij willen de zekerheid dat het inkomen van de ouders geen rem is op de ontwikkeling van hun potentieel en talenten.”


De Kindergarantie is een belangrijk instrument om kinderarmoede te bestrijden en opnieuw zekerheid te bieden. De Unie moet daarvoor minstens 10 miljard euro vrijmaken om lidstaten te ondersteunen in de strijd tegen kinderarmoede. Daarbovenop moeten lidstaten 10 procent van de middelen die ze ontvangen uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) gebruiken om de Kindergarantie te implementeren. Investeren in de toekomst van alle kinderen, is ook investeren in de toekomst van Europa.


3. Een eerlijke bijdrage van multinationals.

 

Van de Paradise Papers tot Luxleaks, het is al meerdere malen bewezen dat bedrijven de verschillen tussen nationale belastingsystemen uitbuiten om hun totale belastingbijdrage te verlagen. Belastingparadijzen zijn niet langer eilanden met palmbomen zonder belastingen. Veel landen, waaronder ook enkele lidstaten van de Europese Unie, beconcurreren elkaar met lage belastingtarieven en uitzonderingsregimes. De Europese bevolking, zelfstandigen en kleine bedrijven betalen daarvoor de rekening. Grote multinationals kiezen voor ingewikkelde bedrijfsconstructies om zo verschillende belastingvoordelen in verschillende landen binnen te rijven. Uiteindelijk zorgt dat er soms voor dat ze gewoonweg géén belastingen betalen. Dat is onaanvaardbaar. sp.a wil werk maken van een eerlijk en progressief belastingsysteem. Iedereen moet bijdragen naar vermogen. Grote bedrijven en grootverdieners betalen meer, waardoor we fiscale ademruimte creëeren voor werkenden, gezinnen, zelfstandigen en kleine ondernemingen. 


 Onze voorstellen voor eerlijke belastingen in Europa:


 1. Een minimumtarief voor vennootschapsbelasting: zo verzekeren we dat ook grote bedrijven eerlijk bijdragen en stoppen we de Europese race to the bottom.  
 2. De invoering van een financiële transactietaks op Europees niveau en een Europese Digital Service Tax om de onrechtvaardigheid van extreem lage belastingen in de digitale dienstensector recht te trekken.
 3. Het opstellen van een rapport rond de belastingkloof in elke Europese lidstaat. Meten is weten. Zo krijgen we duidelijk zicht op de omvang van het probleem en kunnen we effectievere maatregelen nemen. Zo pleiten we ervoor dat bedrijven per land moeten aangeven welke winsten en omzet waar gemaakt of geboekt worden (publieke land per land rapportering voor multinationals).
 4. Europese regels om schimmige fiscale constructies te verbieden. Zo pleiten we bijvoorbeeld voor strikte regels rond de verhuis van de hoofdzetel van bedrijven binnen de Europese Unie.
 5. Afschaffen van de unanimiteit in de Europese Raad rond belastingen. Vandaag kan eender welk land uit eigenbelang eerlijkere belastingen tegenhouden in de rest van de Europese Unie.


4. Een Europese klimaatwet.

Ook op Europees niveau streven we naar een klimaatverordening. Zo’n ‘Europese klimaatwet’ verankert de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs in bindende wetgeving en zorgt ervoor dat alle andere Europese wetgeving in het licht staat van het halen van die doelstellingen. Zij zal private investeerders een zeer duidelijk signaal geven en moet er ook over waken dat de lasten eerlijk verdeeld worden volgens het principe van de vervuiler betaalt, zodat bedrijven hun eerlijk deel betalen en de transitie rechtvaardig gebeurt. De wet zal zo bijvoorbeeld het Europees emissiehandelssysteem (ETS) in lijn dwingen met de doelstelling van C02-neutraliteit in 2040 en klimaatneutraliteit in 2050. Dat geeft nationale klimaatwetten meer speelruimte, want vandaag ondermijnen de zwaktes van het ETS-systeem meer nationale ambitie. De wet bevat ook een mechanisme dat het beleid jaarlijks beoordeelt en automatisch aanscherpt indien de doelstellingen niet gehaald dreigen te worden. Hier zijn ook sancties aan verbonden voor wie zijn steen(tje) niet bijdraagt. Een Europese klimaatwet is ook een belangrijke tool voor stakeholders om in nationale en Europese rechtbanken implementatie af te dwingen. 


5. Naar een geordende migratie met een krachtig Marshallplan.

Vandaag wordt het migratiedebat volledig gepolariseerd: het is óf een opengrenzenbeleid zonder enige controle óf de illusie van een geslotengrenzenbeleid waarbij we niemand binnenlaten. Deze polarisering houdt de focus weg van het werkelijke probleem: ongeorganiseerde migratie waarbij niemand baat heeft: noch het land van herkomst, noch het land van ontvangst, noch de migrant zelf. Daarom kiezen wij resoluut voor een beter georganiseerde migratie, gebaseerd op partnerschappen en mensenrechten, waarbij we de negatieve impact van migratie zo veel mogelijk verkleinen en de positieve bijdrage ervan optimaal benutten. Zo garanderen we bescherming voor wie daar nood aan heeft en een arbeidsmigratie op maat van de Europese en Belgische arbeidsmarkt. Want bij beter georganiseerde migratie heeft iedereen voordeel. Bescherming bieden voor mensen die vluchten én zekerheid voor mensen hier: dat is de opdracht waar we voor staan.


Zekerheid op een Europa dat mensen beschermt.  

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd