Dat de tiener- en de twintigerjaren de de meest zorgeloze periode in uw leven zijn, wordt vaak gezegd, maar is jammer genoeg niet voor elke jongere of jongvolwassene een zekerheid. Hun geluk hangt af van de mate waarin zij hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen en van het krijgen van de  juiste ondersteuning voor de soms precaire psychische of sociaal-economische toestand waarin zij zich bevinden. Sp.a schuift vijf principes naar voor om jongeren en jongvolwassenen opnieuw de zekerheid te bieden op een zorgeloze jeugd.


 1. Kwaliteitsvol, zorgzaam en (stapsgewijs) gratis onderwijs als kansenmotor voor elke jongere. Een onderwijsbeleid waarbij studiekeuzes niet bepaald worden door financiële drempels, jongeren in een moeilijke thuissituatie of met psychische problemen de zorg krijgen die ze verdienen en waarbij pestgedrag keihard wordt aangepakt. 
 2. Ruimte voor vrije tijd en ontspanning voor elke jongere. De naschoolse opvang gaat van een opvangfunctie naar organisatiemodel waarbij aan alle kinderen na schooltijd een brede waaier aan mogelijkheden van buiten- en binnenschoolse activiteiten wordt aangeboden. Bovendien faciliteren we het engagement van jongeren door regulitis of overregulering in de jeugdsector aan te pakken.
 3. Jongeren moeten actief betrokken worden bij het gevoerde beleid. We versterken de participatie van jongeren  door de invoering van het stemrecht voor jongeren vanaf 16 jaar en het verankeren van actieve samenwerking met jongerenverenigingen via structureel overleg en het uitrollen van participatieprojecten. Daarnaast engageren we ons om de vier soorten regulitis of overregulering in de jeugdsector aan te pakken.
 4. Zekerheid op een job, een goed loon en een betaalbare woning voor jonge gezinnen of singles. 
 5. Concrete klimaatmaatregelen die voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn om jongeren zekerheid te bieden op een toekomst. Voor een rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving hebben we collectieve actie op ongekende schaal nodig. Wij voeren die nieuwe strijd voluit mee, meer zelfs: voor sp.a is die strijd bij uitstek ook een sociale strijd.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

JONGEREN


Zekerheid op een zorgeloze jeugd. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


1. Kwaliteitsvol, zorgzaam en (stapsgewijs) gratis onderwijs als kansenmotor voor elke jongere

Op vandaag bepalen de financiële drempels in het onderwijs nog al te vaak de studiekeuzes van jongeren en wordt de kloof tussen theoretisch geschoolden en praktisch geschoolden steeds groter. Bovendien voelen jongeren zich soms aan hun lot overgelaten wanneer ze te kampen hebben met een moeilijke thuissituatie of psychische problemen of wanneer ze geconfronteerd worden met pestgedrag dat zich niet alleen op school voordoet, maar ook na de schooluren wordt verdergezet op sociale media. 

Onze voorstellen:

 • Stapsgewijs naar gratis onderwijs. We voeren een maximumfactuur in voor het secundair onderwijs. Een gelijke factuur moet worden vastgelegd voor elke leerling, onafhankelijk van diens studierichting. We verlagen het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs en verbreden de toegang tot de studiebeurzen. 
 • We zetten in op de organisatie van domeinscholen waarbinnen een brede waaier aan opleidingen binnen een bepaald interessedomein wordt aangeboden. Binnen deze domeinscholen wordt sterk ingezet op richtingoverschrijdend samenwerken, zodat praktische en theoretische kennis worden uitgewisseld.
 • We stimuleren een sterk zorgbeleid in elke school waarbij de leerling centraal staat. We omkaderen leerlingen en leerkrachten beter door voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel op school.
 • We gaan van projectmatig werken rond pesten op school naar een verplicht structureel anti-pestbeleid in alle scholen via initiatieven zoals Peer Support en richten een kenniscentrum rond cyberpesten op.
 • Een Belgische Facebookwet die duidelijke grenzen aangeeft wat wel en niet kan op sociale media en andere digitale platformen zodat jongeren beschermd worde tegen haat, hufterig gedrag en misbruik van persoonlijke data. 


2. Ruimte voor vrije tijd en ontspanning voor elke jongere. 


Participatie aan sport, cultuur, jeugdverenigingen etc. zijn voor sp.a een basisrecht. Een sterk verenigingsleven brengt mensen samen, verbindt en verruimt de blik. Helaas bestaan er vandaag nog steeds te veel drempels voor velen om ten volle te kunnen participeren aan dat verenigingsleven. Daarom maken we het lokaal aanbod inzake sport, cultuur, jeugdverenigingen en vrije tijd beter bekend door de naschoolse opvang vanuit het brede school-concept te ontwikkelen. De naschoolse opvang gaat van een opvangfunctie naar organisatiemodel waarbij aan alle kinderen na schooltijd een brede waaier aan mogelijkheden van buiten- en binnenschoolse activiteiten wordt aangeboden gaande van huiswerkbegeleiding tot sport, cultuur of de jeugdbeweging. 


Bovendien moet de politiek engagement faciliteren, niet onmogelijk maken. We engageren ons om de vier soorten regulitis of overregulering in de jeugdsector aan te pakken. Concreet gaat het over kampen-regulitis, lokalen-regulitis, fuif-regulitis en organisatie-regulitis. sp.a maakt werk van een geïntegreerde Vlaamse toets waarin ook een planlast-toets voor verenigingen wordt opgenomen.


3. Jongeren actief betrekken bij het gevoerde beleid

Jongeren hebben een mening en willen zich voor die mening ook engageren. Ze komen niet alleen op straat voor het klimaat, maar verenigen zich ook vaak om te strijden tegen maatschappelijke problemen of voor het goede doel, of engageren zich voor jongerenprojecten in hun stad. Dit engagement komt niet alleen de ontplooiing van jongeren, maar van de hele samenleving ten goede. Daarom versterken we de participatie van jongeren  door de invoering van het stemrecht voor jongeren vanaf 16 jaar en het verankeren van actieve samenwerking met jongerenverenigingen via structureel overleg en het uitrollen van participatieprojecten. 

4. Zekerheid op een job, een goed loon en een betaalbare woning voor jonge gezinnen of singles. 

Eenmaal weg van de schoolbanken slaat de onzekerheid vaak toe. Jongeren vinden vaak geen job, hoe hard ze ook hun best doen. Andere jongeren worden dan weer als freelancer, stagiair of appwerker in het zelfstandigenstatuut gedwongen waardoor ze in onzekere financiële situatie terecht komen en niet de sociale bescherming genieten waar ze recht op hebben.  Hierdoor verloopt de zoektocht voor heel wat jonge gezinnen en singles naar een eigen woonst erg moeizaam: ze hebben de middelen niet om de huurwaarborg voor te schieten en  ze kunnen zich zonder de hulp van hun ouders al zeker geen eigen woning veroorloven. 

Onze voorstellen

 • We garanderen een basisbaan: wie wil werken, moet kunnen werken tegen een volwaardig loon en met een volwaardige sociale bescherming. Concreet: als je je bijschoolt, stage loopt of een opleiding volgt om aan de slag te gaan, dan moet je op het einde van de rit ook een job hebben.
 • Wie als jonge gast wat bijverdient door warme maaltijden te bezorgen, of als creatieveling websites ontwerpt in zijn vrije tijd, heeft recht op evenveel bescherming als een gewone werknemer. Elk gewerkt uur telt, wat je ook doet. Niet alleen voor een volwaardig pensioen, maar ook als je een tijdje ziek bent, zwangerschapsverlof opneemt of voor een zieke naaste wil zorgen. 
 • We zorgen voor een ruimere definitie van werknemer die we ook Europees verankeren om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Zodat werkenden die nu een kwetsbaar zelfstandigenstatuut moeten aanvaarden een stabielere werksituatie met betere sociale bescherming hebben.
 • We verlagen de huurwaarborg van 3 naar 2 maanden.
 • We schrappen de registratiebelastingen voor de eerste eigen woning en minimaliseren de notariskosten door minder complexe taken die vandaag door de notarissen worden uitgevoerd over te dragen aan de administratie. Hiermee verlagen we de aankoopkost fors.5. Concrete klimaatmaatregelen die voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn


Voor een rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving hebben we collectieve actie op ongekende schaal nodig. Wij voeren die nieuwe strijd voluit mee, meer zelfs: voor sp.a is die strijd bij uitstek ook een sociale strijd. 
Zekerheid op een zorgeloze jeugd. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd