Een samenleving veranderen, dat doe je door moed en durf te tonen. De jonge gasten die voor een écht klimaatbeleid spijbelen, weten dat maar al te goed. En wij weten dat ook. Mee strijden voor het klimaat? Uiteraard. Wij voeren die nieuwe strijd voluit mee, meer zelfs: voor sp.a is die strijd bij uitstek ook een sociale strijd


Een klimaatwet met duidelijke, ambitieuze doelstellingen is een must. Maar met alleen wetten komen we er niet. Als je niet zegt van waar het geld moet komen, heeft een klimaatwet geen waarde. En als het geld moet komen van wie het niet kan betalen, is zo’n wet op voorhand zinloos. Dus voor sp.a geen taksen op de kap van de mensen. Bedrijven en overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Alleen met concrete klimaatmaatregelen die voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn kunnen we het verschil maken. 


 1. De komende 15 jaar renoveren en vergroenen we jaarlijks de warmtevoorziening van 150.000 woningen, én doen we uw energiefactuur dalen. 
 2. Een eerlijker belastingsysteem laat toe om het fiscaal voordeel voor salariswagens uit te faseren zonder loonverlies. Dat kan door de belastingen op werk fors te verlagen. 
 3. We voeren het gratis basispakket (duurzame) elektriciteit weer in.
 4. Investeren in hernieuwbare energie is investeren in jobs.
 5. De overheid geeft het goede voorbeeld en koopt alleen nog duurzame producten en diensten. 
 6. De overheid stopt haar financiële steun voor fossiele brandstoffen zoals de terugbetaling van de accijnzen op diesel aan (buitenlandse) transportfirma’s. 
 7. Een Europese kerosinetaks voor vliegtuigmaatschappijen. Met de opbrengst investeren we in kwalitatieve en goedkopere Europese treinverbindingen.
 8. We investeren in openbaar vervoer en maken bus en tram gratis tot 18 jaar
 9. We voeren statiegeld in voor blikjes en plastic flessen. 
 10. We roepen een halt toe aan de industriële grootschalige, dieronvriendelijke en vervuilende  vleesindustrie en financieren boeren mee om de overstap te maken naar duurzaamheid.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

KLIMAAT


Zekerheid op concrete maatregelen om het klimaat te redden, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


Klimaatverandering is de grootste uitdaging van de 21ste eeuw. Het is al lang geen ver-van-ons-bed show meer. De uitstoot in België stijgt elk jaar, maar individuele keuzes en ingrepen zullen deze problemen niet oplossen. Grote problemen vragen om grote oplossingen. Voor een rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving hebben we collectieve actie op ongekende schaal nodig. Wij voeren die nieuwe strijd voluit mee, meer zelfs: voor sp.a is die strijd bij uitstek ook een sociale strijd


Een klimaatwet met duidelijke, ambitieuze doelstellingen is een must. Maar met alleen wetten komen we er niet. Als je niet zegt van waar het geld moet komen, heeft een klimaatwet geen waarde. En als het geld moet komen van wie het niet kan betalen, is zo’n wet op voorhand zinloos. Dus voor sp.a geen taksen op de kap van de mensen. Bedrijven en overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Alleen met concrete klimaatmaatregelen die voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn kunnen we het verschil maken. 


Dit zijn onze speerpunten: 


=> Naar klimaatneutraliteit

 • De opwarming van de aarde beperken we tot 1,5°C. Europa speelt hierin een voortrekkersrol. Tegen 2030 verlagen we de uitstoot met 55%. Tegen 2040 zijn we CO2-neutraal en in 2050 zijn we helemaal klimaatneutraal.
 • We voeren zowel een Europese als Belgische klimaatwet in, met duidelijke doelstellingen en koolstof-budgetten.
 • We responsabiliseren de EU-lidstaten door de opbrengsten uit de Europese emissiehandel afhankelijk te maken van het behalen van de klimaatdoelstellingen. 
 • We besteden onderzoeksbudgetten aan maatschappelijk relevante projecten die de duurzame transitie versnellen.
 • De overheid heeft een voorbeeldrol en heeft bij haar aanbestedingen steeds oog voor innovatie en duurzaamheid.
 • Met een ambitieus Belgisch klimaatbeleid creëren we volgens het Planbureau en Climact jobs, jobs, jobs. Maar liefst 80.000. 


=> Show me the money: de vervuiler betaalt 

 • Nodige investeringen in publieke infrastructuur kunnen we buiten de begroting houden, ook volgens de Europese begrotingsdiscipline.
 • De Europese Centrale Bank richt haar monetair beleid niet enkel op de inflatie, maar ook op de 1,5°C klimaatdoelstelling. De ECB stuurt aan op een circulaire economie en laat de fossiele economie los.
 • Van Belfius maken we een publieke bank die volop inzet op investeringen in de duurzame transitie.
 • De overheid trekt de subsidiëring en belastingvermindering van fossiele brandstoffen in. Ook andere banken sturen we aan tot desinvestering in fossiele brandstof ten voordele van investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.
 • We breiden het Europees emissiehandelssysteem uit. De inkomsten besteden we aan klimaatbeleid.
 • Bedrijven die investeren in een duurzame energie-omslag worden beloond. De financiële cadeaus zonder tegenprestatie schrappen we.
 • We stimuleren bedrijven om clusters te vormen om energie te delen (vb. warmtenetten) en verplichten de invoering van een energiezorgsysteem.


=> Eerlijke bijdrage van de luchtvaart

 • We trekken de overheid terug uit de regionale luchthavens. 
 • We voeren een Europese kerosinetaks in en voeren een BTW in van 21% op vliegtuigtickets. Ook luchtvaartmaatschappijen moeten emissierechten kopen voor vliegverkeer van en naar Europa. 
 • De opbrengst investeren we in een kwalitatiever en goedkoper Europees treinverkeer.


=> Mobiliteit en transport

 • De terugbetaling van accijnzen op professionele diesel laten we vallen. 
 • De besparingen (3 miljard euro) op het openbaar vervoer draaien we terug. 
 • De overheid maakt een prioriteit van kwalitatieve fietsstructuur door de middelen van 100 naar 500 miljoen te verhogen.
 • We voeren een slimme spitsheffing in rond Antwerpen, Brussel en Gent en stellen werkgevers verantwoordelijk voor de woon-werk kosten van hun personeel. Mensen die voor hun werk wel door de spits moeten, worden vergoed door hun werkgever. 
 • Via een forse verlaging van de belastingen op werk kunnen we het fiscaal voordeel voor salariswagens uitfaseren zonder loonverlies. Zo beschikken werknemers in alle vrijheid over hun loon. Dat is goed voor werknemers, goed voor het milieu en goed voor minder files. Want wie een salariswagen heeft, rijdt nu eenmaal meer kilometers.


=> Woningen en gebouwen

 • Via het "terugbetaling via de meter"-systeem maken we het voor iedereen, ook wie daar niet de financiële middelen toe heeft, mogelijk om zijn woning energiezuinig of -neutraal te maken.
 • Er wordt jaarlijk 50 miljoen euro extra geïnvesteerd in duurzame renovatie van sociale woningen.
 • We zetten in op collectieve infrastructuur op wijkniveau. Dat gaat zowel over energie (zonnepanelen en windenergie), als warmtenetten, deelauto’s, fietsenstallingen,... .
 • We voeren het gratis basispakket (duurzame) energie terug in.
 • Een eerlijkere verdeling van de netkosten verhoogt de betaalbaarheid van energie voor de gezinnen en KMO’s. 
 • Zonnedelen. 
 • We brengen de beste locaties voor het plaatsen van windmolens in kaart, rekening houdend met natuur en landschap.
 • Coöperatieven krijgen extra punten bij aanbestedingen voor het plaatsen van grote daken of offshore-windmolens.
 • Netbeheerders bouwen het aardgasgebruik af door de gasinfrastructuur om te bouwen voor duurzame brandstoffen (zoals synthetische gassen en waterstof).


=> Landbouw

 • De veestapel moet voor de helft krimpen. We gaan deze uitdaging aan door het systeem van nutriëntenemissierechten aan te scherpen.
 • Er komen geen varkens-, kippen- en kalkoenstallen meer bij. Enkel zo bekomen we een betere waterkwaliteit.
 • We helpen de landbouwers bij de overstap naar meer duurzame productievormen.


=> Circulaire economie zonder plek voor plastic

 • Statiegeld is de weg naar hoogwaardige recyclage van onze blikjes, plastic flessen en herbruikbare bekers.
 • De recyclagenorm verhogen we jaarlijks met 5%.
 • Een ambitieuze en ruime Europese ecodesign-wetgeving versterkt de circulaire economie. We hanteren parameters waardoor steeds meer producten duurzaam, herstelbaar, herbruikbaar, demonteerbaar en recycleerbaar zullen zijn. 
 • We voeren een verbod in op het doelbewust gebruik van microplastics in producten.
 • De gegevens over de materiaalstromen maken we publiek toegankelijk.
Zekerheid op concrete maatregelen om het klimaat te redden, zonder in uw portefeuille te zitten.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd