IEDEREEN HEEFT NOOD AAN NIEUW SOCIALISME

Elk kind en elk talent telt

#wijzorgenervoor


In alle onderwijs-rankings staat Vlaanderen aan de top. Maar jaar na jaar gaan we achteruit. Onze leerlingen met de beste cijfers scoren internationaal steeds lager en er zijn steeds meer leerlingen die uitvallen voor het einde van het zesde middelbaar, vooral in de steden. Bovendien kent ons onderwijs een gigantische kloof tussen leerlingen. De ongelijkheid wordt niet kleiner in ons onderwijs, wel integendeel. Deze uitdagingen vragen om duidelijke antwoorden. Voor sp.a moet sterk onderwijs voor iedereen de motor van een geslaagd en overtuigd gelijkekansenbeleid zijn. Elk kind en elk talent telt, zonder onderscheid. 

Elk kind en elk talent telt

Onze voorstellen voor een onderwijs dat het verschil maakt voor iedereen:  1. Geef elk kind de kans op een sterke start. Kleuteronderwijs is dé garantie op zo een sterke start. Daarom verlagen we de leerplicht naar 3 jaar, met een verplichte aanwezigheid in de kleuterklas van minstens 3 dagen per week. 

  2. Op onderwijs bespaar je niet. Nu niet. Nooit. Want onze kinderen zijn de toekomst. Dus is investeren de boodschap, zeker in het basisonderwijs. Sterk onderwijs begint in de kleuterklas. Zo garanderen we de beste start voor elk kind. 

  3. Geef scholen voldoende werkingsmiddelen en financiële slagkracht op basis van hun leerlingenaantal. Scholen met meer leerlingen uit een kansarm gezin verdienen meer middelen om alle jongeren gelijke kansen te geven.

  4. Hervorm het secundair onderwijs echt, door pas op latere leeftijd leerlingen echt te doen kiezen en de eerste twee jaar van alles wat te laten proeven. Zo verminderen we uitval en het risico op een foute studiekeuze.

  5. De lat leggen we hoog voor alle leerlingen. Met ambitieuze eindtermen die door zoveel mogelijk leerlingen moeten behaald worden. Dat verkleint ook de kloof tussen leerlingen (en de ongelijkheid) wanneer ze het middelbaar verlaten. 

  6. Breng leerlingen samen in plaats van ze op te delen. Leerlingen worden vandaag continu opgedeeld. Op basis van religie, op basis van ‘niveau’, … sp.a wil leerlingen die later zullen samenleven ook samen laten leren. Via domeinscholen brengen we leerlingen met eenzelfde interesse samen en via lessen burgerschap leren we leerlingen met elkaar in debat gaan. 

  7. We maken dat de studiekeuze nauw aansluit op de arbeidsmarkt. Met arbeidsgerichte opleidingen moeten leerlingen alle skills meekrijgen om sterk te staan in hun professionele leven. Voor leerlingen in opleidingen met het oog op hoger onderwijs moet er een duidelijk oriënteringstraject zijn dat op regelmatige tijdstippen meet waar ze staan met het oog op de opleiding van hun dromen. Op deze manier kan er geremedieerd worden qua keuze of noodzakelijke kennis. Zo vermijden we onnodig falen in het hoger onderwijs.

  8. Last but not least: een moderne lerarenloopbaan. Met zekerheid voor jonge, startende en gemotiveerde leerkrachten, zodat ze niet gedemotiveerd raken. Dat begint met een degelijke, eigentijdse lerarenopleiding, gedragen door het onderwijsveld. Dat houdt ook in dat we de papierlast voor scholen tot een minimum beperken, zodat directeurs en leerkrachten zich kunnen concentreren op wat telt:  elk kind alle kansen op een mooie toekomst garanderen.


Ons onderwijs heeft nood aan nieuw socialisme. #wijzorgenervoor