Ons onderwijs is nog altijd wereldtop, maar de kwaliteit daalt. Bovendien gaapt er een grote kansenkloof. De thuissituatie, ook de sociaal-economische, blijft zeer bepalend voor de kansen van leerlingen. Op onderwijs bespaar je niet. Want onze kinderen zijn de toekomst. 


Dus is investeren de boodschap, zeker in het basisonderwijs. Zo garanderen we de beste start voor elk kind. Doorheen ons onderwijs leggen we de lat opnieuw hoger. Onderwijs dat opnieuw ambitieus is voor alle leerlingen, met voldoende aandacht voor welbevinden, is de beste garantie op een mooie toekomst. Voor elk kind. 


 1. Kwaliteitsvol onderwijs. We verlagen de leerplicht naar drie jaar, we zorgen voor minder leerlingen per leerkracht en hebben de ambitie dat alle leerlingen de eindtermen halen. 
 2. Stapsgewijs naar gratis onderwijs. We maken kleuter- en basisonderwijs volledig gratis, we voeren de maximumfactuur in het secundair onderwijs in en verbieden incassobureaus in de school. 
 3. Leerkrachten als drijvende kracht van ons onderwijs. We rekruteren 6.000 extra leerkrachten. We maken de job van leerkracht aantrekkelijker en hervormen de lerarenopleiding. 
 4. Warme en zorgzame scholen. We zorgen voor lokale en gezonde voeding op school, sporen armoede actief op, investeren in zorgbeleid en versterken het anti-pest beleid. 
 5. Samen leren, samen leven. We zetten in op de organisatie van domeinscholen, organiseren het vak burgerschap en versterken zowel het Nederlands als de meertaligheid. 

Oriënteren vanuit talenten in plaats van falen. We breiden duaal leren verder uit, schaffen tot en met het tweede middelbaar de B- en C-attesten af en versterken het STEM onderwijs.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

ONDERWIJS


Zekerheid op het beste onderwijs. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


Kwaliteitsvol onderwijs. 


Onderwijs dat opnieuw ambitieus is voor alle leerlingen, met voldoende aandacht voor welbevinden, is de beste garantie op gelijke kansen voor elk kind.

 • We verlagen de leerplicht naar 3 jaar en versterken het kleuteronderwijs door de financiering te verhogen.
 • We zorgen voor minder leerlingen per leerkracht door o.a. in te zetten op co- en teamteaching. Zo maken we de job van leerkracht werkbaarder en zorgen we dat leerkrachten de ruimte hebben om met individuele leerlingen aan de slag te gaan. 


Stapsgewijs naar gratis onderwijs. 


De hoogte van de schoolfactuur mag nooit de studiekeuze of school bepalen. Onderwijs is een basisrecht.

 • We maken het kleuter- en basisonderwijs volledig gratis en verhogen de werkingsmiddelen van scholen. 
 • We voeren de maximumfactuur in in het secundair onderwijs. We gaan op termijn naar volledig kosteloos leerplichtonderwijs.
 • We voeren een verbod op incassobureaus in voor het innen van schoolfacturen. 
 • Scholen worden ondersteund om aan kostenreductie te doen. We reguleren de prijs voor schoolboeken, zodat die kost voor ouders daalt. 


Leerkrachten als drijvende kracht van ons onderwijs.


Leerkrachten zijn dé sleutel om jongeren zelf hun talenten te laten ontdekken, interesses op te wekken en zich maximaal te ontplooien. We hebben er alle baat bij om gemotiveerde en uitstekend opgeleide mensen voor de klas te krijgen, die plezier aan hun vak beleven.

 • Door gerichte acties rekruteren we elk jaar 6.000 extra leerkrachten. 
 • We maken werk van een echte inhoudelijke hervorming van de lerarenopleiding.
 • sp.a versterkt de aantrekkelijkheid van het beroep door een competitieve en verhoogde verloning, drastische planlast verlaging en door het uitwerken van een modern loopbaanmodel. 


Warme en zorgzame scholen.


We ontwikkelen onze scholen tot warme, zorgzame omgevingen waar leerlingen zich goed voelen en gestimuleerd worden om te leren en te leven.
 

 • We zorgen voor gezonde voeding op school. Naast een gratis gezonde warme maaltijd voor alle kinderen, verdelen we - in overleg met de fruitsector - fruitoverschot als gratis en gezond vieruurtje in alle scholen. 
 • We stimuleren een sterk zorgbeleid in elke school waarbij de leerling centraal staat. We omkaderen leerlingen en leerkrachten beter door voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel op school.
 • Scholen helpen mee bij de snelle detectie en preventie van armoede.
 • We gaan naar een verplicht structureel anti-pestbeleid in alle scholen via initiatieven zoals Peer Support en richten een kenniscentrum rond cyberpesten op.


Samen leren, samen leven.


 
De arbeidsmarkt van de toekomst wordt sowieso een netwerkeconomie en de diversiteit in de samenleving zal enkel toenemen. Leren samenwerken en samenleven zijn dan ook cruciaal. We moeten de schotten in ons onderwijs dan ook wegwerken. Leerlingen samenbrengen in plaats van op te delen, dat moet het doel zijn in ons onderwijs. 


 • We zetten in op de organisatie van domeinscholen waarbinnen een brede waaier aan opleidingen binnen een bepaald interessedomein wordt aangeboden. We stappen af van de geladen termen ASO, TSO, BSO en gebruiken enkel nog de nieuwe termen ‘doorstroomrichtingen’ en ‘arbeidsmarktgerichte richtingen’ om de finaliteit van een richting te duiden.
 • We versterken de eindtermen burgerschap, ethiek en levensbeschouwing en stimuleren het aanbieden van een vak burgerschap in alle onderwijsnetten.
 • Een gedeelde taal is een belangrijke motor voor geslaagd samenleven. We versterken de kennis van het Nederlands maar gebruiken ook de meerwaarde van meertaligheid binnen de klas. 


Oriënteren vanuit talenten in plaats van uit falen.

We stoppen de waterval en de negatieve oriëntering in het onderwijs en zetten voluit in op het ontdekken en stimuleren van talenten van jongeren. Op deze manier pakken we schoolmoeheid, spijbelgedrag en ongekwalificeerde uitstroom aan.


 • Om schoolmoeheid tegen te gaan en jongeren te helpen bij hun keuzes zorgen we voor voldoende ervaringen met de arbeidsmarkt. We breiden duaal leren verder uit doorheen het volledige secundair en hoger onderwijs. 
 • De eerste graad van het secundair onderwijs dient jongeren te helpen bij het ontdekken van hun talenten. We schaffen negatieve oriëntatie in de vorm van B- en C-attesten in de eerste graad af. Op het einde van de eerste graad krijgen jongeren een studieadvies op basis van hun talent dat hen dient te helpen bij de keuze voor een domein en richting. 
 • We versterken STEM-onderwijs (Science, Technology and Mathematics) als een brug tussen praktijkgericht en theoretische georiënteerd onderwijs.
 • We trekken het positief oriënteringsbeleid door in het hoger onderwijs. Studenten worden op regelmatige momenten getest en op basis van deze testen wordt er tijdig geremedieerd of geheroriënteerd. 


Zekerheid op het beste onderwijs. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd