Wij socialisten willen een menswaardig bestaan voor iedereen, in een wereld die alle kansen en mensenrechten biedt aan iedereen. Daarom geloven wij sterk in internationale solidariteit, in ontwikkelingssamenwerking. Haar kerndoelstellingen, de strijd tegen armoede en ongelijkheid, zijn gericht op sociale en ecologische rechtvaardigheid en dragen bovendien bij aan het aanpakken van de grondoorzaken van gedwongen migratie. Ontwikkelingssamenwerking is een integraal deel van de opbouw van duurzame welvaart en mensenrechten, versterkt door een passend handels-, milieu-, fiscaal en migratiebeleid. 

  1. Geen besparing op ontwikkelingssamenwerking, wel een ambitieus en realistisch groeipad dat ernaar streeft ons engagement voor de 0,7 procent besteding van het BNI te realiseren.
  2. Voor elke euro die we investeren in defensie, investeren we ook een euro in ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.
  3. De oorzaken en effecten van de klimaatverandering zijn ongelijk verdeeld over de wereld en treffen vooral de minst weerbare landen. Ook dat pakken we aan in onze partnerlanden via ontwikkelingssamenwerking.

Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Zekerheid op een menswaardig bestaan. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd

Kwaliteitsvolle ontwikkelingshulp heeft een directe impact op de levens van velen. Broodnodig dus, maar vandaag op haar eentje ook ontoereikend.  Het is essentieel om de internationale spelregels op het gebied van handel, fiscaliteit en energie aan te passen zodat ze de kloof tussen arm en rijk verkleinen en het klimaat sparen. Eerlijke handel creëert duurzaam en waardig werk. Terwijl een eerlijke mondiale fiscaliteit ook in het zuiden meer belastinginkomsten genereert en de ruimte creëert om te investeren in sociale bescherming.


Ontwikkelingssamenwerking moet nog meer een katalysator voor ontwikkeling worden en moet daarom vertrekken vanuit de noden van de lokale bevolking, én aansluiten bij lokaal beleid. De Belgische ontwikkelingssamenwerking moet altijd gepaard gaan met een langetermijnvisie die inzet op goed bestuur. 


Goed bestuur dat inzet op rechtvaardige en transparante belastingsystemen, fraudebestrijding en een betere besteding van natuurlijke rijkdommen. Waardoor partnerlanden hun inkomsten zelf kunnen genereren en gebruiken voor ontwikkeling in eigen land. We zetten daarbij altijd in op de gelijke rechten van man en vrouw en voor een eerlijk loon voor gelijk werk. De middelen die België besteedt aan ontwikkelingssamenwerking en de effecten die ze beoogt, stemmen we op elkaar af. 


  • Absolute beleidscoherentie in functie van de Sustainable Development Goals is een must. Het kan niet langer, zoals nu in Jemen het geval is, dat België langs de ene kant humanitaire hulp biedt aan burgerslachtoffers en langs de andere kant via de Gewesten wapens levert aan hen die die slachtoffers veroorzaken. Hoe oneerlijk en inefficiënt is het dat de bedragen die jaarlijks Afrika uitstromen vanwege fiscale gaten vele malen groter zijn dan de ontwikkelingsbudgetten die het ontvangt? België moet zeker op het vlak van rechtvaardige fiscaliteit in de wereld (Europese) initiatieven steunen en indien nodig zelf lanceren.  
  • Geen besparing op ontwikkelingssamenwerking, wel een ambitieus en realistisch groeipad dat ernaar streeft ons engagement voor de 0,7 procent besteding van het BNI te realiseren.
  • De oorzaken en effecten van de klimaatverandering zijn ongelijk verdeeld over de wereld en treffen vooral de minst weerbare landen. Ook dat pakken we aan in onze partnerlanden via ontwikkelingssamenwerking.
  • Voor elke euro die we investeren in defensie, investeren we ook een euro in ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. 

Het stimuleren van good governance en een geloofwaardig en afdwingbaar mensenrechtenbeleid zijn de pijlers voor samenwerking met overheidsdiensten in partnerlanden. België moet daarom samenwerken met Belgische en internationale actoren die overheden ondersteunen zodat deze hun rol als ‘duty bearer’ inzake mensenrechten beter kunnen realiseren.


Zekerheid op een menswaardig bestaan. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd