Het aantal singles in België blijft toenemen. Tegen 2060 zal de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan. Dat komt voor een stuk door de vergrijzing. Veel toekomstige singles zijn vrouwen ouder dan tachtig. Dat maakt dat we daarop moeten inspelen, ook om het toenemende probleem van eenzaamheid tegen te gaan. 


Maar ook mensen die alleen blijven na een echtscheiding en inwoners van grootsteden, zijn een groeiende groep singles. Vandaag zien we dat het beleid daar niet op is aangepast. Nog altijd is een getrouwd koppel met kinderen de norm. En alleen wonen is duur. De samenleving verandert en dus moet de regelgeving dat ook. 


  1. Een single-toets voor elke overheidsbeslissing. Beslissingen die een disproportioneel negatieve impact hebben op singles worden gewijzigd in hun voordeel, dan wel ongedaan gemaakt
  2. Na 42 jaar werk heb je recht op een pensioen van 1.500 euro. Ongeacht je persoonlijke situatie. We verhogen geleidelijk de vervangingsratio voor de alleenstaande pensioenen tot op het niveau van het gezinspensioen
  3. We verlagen de elektriciteitsfactuur door de btw terug te brengen van 21 naar 6% en zorgen ervoor dat elke Vlaming, los van relatiestatus, een basispakket water krijgt.
  4. We zorgen ervoor dat de keuze voor een vorm van solidair wonen (cohousing) niet afgestraft wordt (fiscaal of andere sociale voordelen) omdat alleenstaanden dan plots samenwonenden worden. De huurwaarborg brengen wij terug van 3 naar 2 maanden.
  5. Ook successierechten blijven vandaag alleenstaanden en mensen zonder kinderen benadelen. We voeren bij erfenis een belastingvrije som in van 250.000 euro. Alleen wie in de loop van het leven meer ontvangt uit erfenissen en schenkingen betaalt belasting. Zo kan ook wie geen kinderen heeft een deel belastingvrij nalaten aan een geliefde, vriend of familielid.
  6. We schrappen ook de registratiekosten bij de aankoop van de eerste en enige eigen woning. Registratiekosten wegen extra zwaar voor de single.
  7. We richten een Vlaams Kenniscentrum Preventie Eenzaamheid (KPE) op. Dit kenniscentrum dient als centraal aanspreekpunt en biedt ondersteuning aan het lokale niveau. Bovendien maken we het mogelijk dat je voortaan je huisdier kunt meenemen naar het rusthuis.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

SINGLES


Ook wie alleen is, heeft nood aan zekerheid.  De zekerheid dat het leven betaalbaar is.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd

Het aantal alleenstaanden in België blijft toenemen. Tegen 2060 zal de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan. Dat komt voor een stuk door de vergrijzing. Veel toekomstige alleenstaanden zijn vrouwen ouder dan tachtig. Maar ook mensen die alleen blijven na een echtscheiding en inwoners van grootsteden, zijn een groeiende groep alleenstaanden. Vandaag zien we dat het beleid daar niet altijd is aan aangepast. Nog steeds is een getrouwd koppel met kinderen de norm. Dat is niet meer van deze tijd. 


Alleenstaanden betalen procentueel meer belasting dan een lid van een koppel, omdat de fiscus haast alles op gezinnen berekend. Als enkeling mis je het gros van de belastingvoordelen die door wetgevers worden bedacht. Veel posten bij de aangifte zijn namelijk forfaitair (vaste bedragen), die gelden ongeacht de relatie status. Ook bij fiscale aftrekbaarheid komen singles in de meeste gevallen nadeliger uit. De samenleving verandert en dus moet de regelgeving dat ook. 
Een single-toets voor elke overheidsbeslissing. Het kan niet dat je proportioneel (in een forfaitaire vaste bedrag) meer betaalt voor water of elektriciteit omdat je alleen bent of woont. Dat geldt ook voor forfaitaire gemeentebelastingen. Beslissingen die een disproportioneel negatieve impact hebben op singles worden gewijzigd in hun voordeel dan wel ongedaan gemaakt

De regering heeft de huurwaarborg opgetrokken van 2 naar 3 maanden huur. Een zware klap voor alle huurders, maar zeker voor de alleenstaanden die deze kost alleen moeten ophoesten. Wij stellen voor om de huurwaarborg terug op 2 maanden te brengen. 

We verlagen de elektriciteitsfactuur door de btw te terug te brengen van 21 naar 6%. Daarnaast geven elke single een basispakket elektriciteit in de vorm van een ‘duurzame gratis KWh’. Hiermee pakken we actief de stijgende energiearmoede aan die recent nog door een studie van de Koning Boudewijnstichting werd aangetoond. Eén op de drie van alle alleenstaanden heeft immers , zo blijkt, moeite om op het einde van de maand de energiefacturen te betalen


Elke Vlaming moet, ongeacht zijn woonplaats en gezinsvorm, dus ook singles, een basispakket water aan dezelfde prijs krijgen. Dit basispakket water zal de waterfactuur aanzienlijk verlagen.


Ook voor het kopen van een woning wordt het de single vandaag zeer moeilijk gemaakt. Zo betaal je niet enkel de aankoopprijs, maar ook nog eens registratierechten en notariskosten. Voor een woning van 250.000 euro komen die bijkomende kosten minstens neer op 25.000 euro. Een enorme smak geld waarvoor je geen lening kan krijgen bij de bank. Voor koppels is het al zwaar om die inbreng te doen, laat staan voor alleenstaanden. Welke single kan dit bedrag meteen neerleggen? De woonbonus, het fiscaal voordeel bij aankoop van een woning, is evenzeer in het nadeel van singles. Een koppel kan immers twee keer gebruikmaken van de woonbonus. Die fiscale aftrek wordt namelijk per persoon toegekend, niet per woning. Wij stellen daarom voor om de kost voor het schrappen van de registratierechten op de enige eigen woning financieel te compenseren door geen woonbonus meer toe te kennen voor nieuwe contracten. 

Na 42 jaar werken heb je recht op een pensioen van 1.500 euro. Ongeacht je persoonlijke situatie. We verhogen geleidelijk de vervangingsratio voor de alleenstaande pensioenen tot op het niveau van het gezinspensioen.

We stimuleren en ondersteunen actief gemeentes die  een eenvoudig en discreet sociaal onderzoek doen naar alleenstaanden, eenoudergezinnen waardoor deze groepen maximaal gebruik kunnen maken van bepaalde rechten of voordelen.

We zorgen ervoor dat de keuze voor een vorm van solidair wonen niet afgestraft wordt door de sociale zekerheid doordat alleenstaanden plots samenwonenden worden. Wie 'solidair samenwoont', deelt samen één woning, maar deelt de uitgaven niet. Ieder staat in voor zijn eigen kosten. Toch vallen deze alleenstaanden vaak onder het sociaal statuut van 'samenwonenden'. Dit heeft een invloed op de uitkering, die lager komt te liggen. We willen deze alleenstaanden beter beschermen.

Een nieuwe erfbelasting. We voeren een belastingvrije som in van 250.000 euro. Alleen wie in de loop van het leven meer ontvangt uit erfenissen en schenkingen betaalt belasting. En dat ongeacht de familieband.Ook wie alleen is, heeft nood aan zekerheid.   De zekerheid dat het leven betaalbaar is.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd