Veiligheid is een basisrecht. De eerste taak van een overheid is de veiligheid van haar burgers te vrijwaren. Veiligheid is belangrijk. En onze veiligheidsdiensten vormen de eerste lijn van verdediging tegen wat onze samenleving, onze belangen, en onze democratische waarden bedreigt. België heeft dat in 2016 hardhandig moeten ondervinden. Wij vinden het niet normaal dat zelfs na terroristische aanslagen in ons land een efficiënte uitwisseling van gegevens of doorstroming van cruciale informatie vandaag nog altijd heel gebrekkig is. En dat veiligheidsdiensten zwaar gebukt gaan onder personeelstekort. Een performant veiligheidsbeleid vergt veel meer dan goedkope communicatie. Het vergt investeringen in mensen met expertise en één globale eenheidsvisie op de nationale veiligheidsstrategie.

  1. Een globale veiligheidsstrategie voor een moderne politie en performante inlichtingendiensten.  De politie is de eerste schakel van de veiligheidsketen. We werken het tekort van bijna 4.000 agenten weg. De Nabijheidspolitie wordt versterkt met de wijkagent in de hoofdrol. We voeren een nieuwe financieringswet in die de politie van de toekomst mogelijk maakt. De inlichtingendiensten versterken we door meer mensen en budgetten te voorzien. Alle inspanningen worden gecoördineerd aan de hand van een integrale strategie voor de nationale veiligheid, door eenheid van commando.
  2. Investeren in een robuuste cyberverdediging. De eenheden van de politie die met cybercriminaliteit bezig zijn, breiden we uit. We ontwikkelen een cyberveiligheidsstrategie op nationaal en internationaal niveau.
  3. De groeiende radicalisering in sommige Belgische steden en gemeenten vormt een ernstig probleem voor de veiligheid en voor het samenleven. Vandaag komen veroordeelden soms meer geradicaliseerd uit de gevangenis komen dan ze er in gekomen zijn.  De strijd tegen radicalisering voeren we met preventie waar mogelijk en met repressie waar nodig.


Hieronder vind je onze uitgebreide voorstellen  - bel of mail gerust als je vragen hebt.

VEILIGHEID


Zekerheid op bescherming. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd


Een performant veiligheidsbeleid vergt veel meer dan goedkope communicatie. Het vergt investeringen in mensen met expertise. Expertise om het internet te screenen, data met elkaar te verbinden en van daaruit kwaliteitsvolle analyses te leveren. Dat dat laatste nog altijd geen onmisbaar deel is in de aanpak van de veiligheidsdiensten, is onbegrijpelijk. Een performant veiligheidsbeleid vergt ook echte investeringen in onze politie. Als België zijn geloofwaardigheid als veilig land wil behouden ten aanzien van de privé-sector en het buitenland, moeten de mechanismen, budgetten, regelgeving en informatiebeheer van de veiligheidsdiensten drastisch worden herzien. Maar vooral moet er achter hun werking een globale nationale veiligheidsstrategie zitten die zorgt voor eenheid van commando.

De politie is de eerste schakel van de hele veiligheidsketen. Wanneer deze schakel onvoldoende effectief of efficiënt werkt, faalt het veiligheidsbeleid van bij de prille aanvang. Door het besparingsbeleid en een achterhaald financieringssysteem komen meer en meer lokale politiekorpsen onder druk omdat de politie niet meer in staat is al haar taken uit te voeren. sp.a maakt werk van een moderne politie. We werken het tekort van bijna 4.000 agenten weg. De Nabijheidspolitie wordt versterkt met de wijkagent in de hoofdrol. We herzien de basisfunctionaliteiten van de politiezorg en stimuleren schaalvergroting. Met een nieuwe financieringswet maken we de politie van de toekomst mogelijk.

Andere Europese landen van gelijkaardige grootte als België investeren driemaal meer personeel en middelen in hun inlichtingendiensten. Na de aanslagen werd een bescheiden financiële inhaalbeweging ingezet, maar deze verloopt te traag. Daarnaast moeten onze inlichtingendiensten als eerstelijnsverdediging zo flexibel mogelijk kunnen reageren op complexe dreiging. Dat vergt meer aandacht voor omkadering, personeel en organisatie. Het personeel van de inlichtingendiensten en hun budgetten worden verhoogd. Hun werking wordt gecoördineerd door een overkoepelende managementstructuur die voor eenheid van commando zorgt en het de diensten makkelijker maakt hun taken efficiënt uit te voeren.

De cybermaatschappij is kwetsbaar en het aantal potentiële slachtoffers wordt steeds groter. Cybercriminaliteit zal alleen nog stijgen in de toekomst: datalekken nemen toe in volume en vertrouwelijkheid; er zijn meer en meer gevallen van spionage, sabotage en afpersing. De dreiging voor onze digitale veiligheid ontwikkelt zich in hoog tempo. Vele landen investeren in offensieve (militaire) capaciteiten, waarbij digitale middelen worden gebruikt om het democratische proces te beïnvloeden of infrastructuur aan te vallen. Maar onze verdediging daarentegen loopt ver achter. We investeren in cyberspecialisten, bij de politie, inlichtingendiensten en het leger.  

De groeiende radicalisering in sommige Belgische steden en gemeenten vormt een ernstig probleem voor de veiligheid en voor het samenleven. De voorbije legislatuur werden de strafbepalingen voor terroristische misdrijven drastisch uitgebreid en verstrengd. Toch moeten we vaststellen dat veroordeelden op vandaag soms meer geradicaliseerd uit de gevangenis komen dan ze er in gekomen zijn. Na de aanslagen van 22 maart 2016 werd in een parlementaire onderzoekscommissie unaniem een reeks aanbevelingen aangenomen ter bestrijding van radicalisering. Op vandaag zijn veel van die aanbevelingen nog steeds dode letter. In de strijd tegen radicalisering is zowel een repressieve als een preventie-aanpak nodig. In de strijd tegen radicalisering is zowel een repressieve als een preventie-aanpak nodig. We blijven inzetten op maatregelen die gericht zijn op deradicalisering en het verstoren van rekrutering en maatschappelijke mobilisering. We breiden het aantal deredacaliseringsambtenaren per provincie uit. We maken werk van een aanbod aan deradicaliseringstrajecten, zowel binnen als buiten de gevangenismuren. De coördinatie en financiering moet centraal door het OCAD worden aangestuurd. We zetten in op een verhoging van het aantal wijkagenten. Zij zijn de ogen en oren in de buurt en zijn dus een eerste en noodzakelijke schakel in de detectie van radicalisering. We traceren en leggen financieringslijnen en andere voedingsbodems van radicalisering droog. Zekerheid op bescherming. Voor iedereen. 

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd