Naar de lijst

Hannes De Geest

Europees Parlement

Zekerheid.
Op een sociaal Europa.
Voor iedereen.

De rode draad doorheen mijn engagement is het streven naar rechtvaardigheid en duurzaamheid. Deze idealen worden al te vaak geschonden uit winstbejag. De EU moet stoppen de kapitalistische elite te dienen en starten al haar inwoners veel beter te dienen. Van een louter economische unie moeten we een radicale omslag maken naar een sociale unie om het welzijn van alle burgers en van de planeet te vergroten. De sociale en ecologische transitie moet rechtvaardig zijn opdat niemand achterblijft. Om die redenen ben ik op 26 mei kandidaat op de sp.a-lijst voor het Europees parlement (2de opvolger). Ziehier mijn 3 prioriteiten voor Europa:

Zekerheid. Op een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid: met een Europese klimaatwet die bindend is voor alle lidstaten om klimaatneutraal te worden tegen 2050 door het verduurzamen van energie, gebouwen, woningen, mobiliteit, industrie, voeding, landbouw, de biodiversiteit beschermen, enz. conform de nieuwste wetenschappelijke bevindingen, en dit alles gefinancierd door een Europees Fonds voor Rechtvaardige Transitie, gespekt dankzij eerlijke belastingen. Schone lucht, zuiver water, hernieuwbare energie, openbaar vervoer en gezonde voeding moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

Zekerheid. Op eerlijke belastingen voor iedereende superrijken en de multinationals moeten eindelijk een faire bijdrage betalen, o.a. via een minimale Europese vennootschapsbelasting (18%) die een einde maakt aan de neerwaartse fiscale concurrentie tussen lidstaten en regio’s, een waterdichte aanpak van belastingontwijking en -ontduiking, en alle winsten moeten worden belast waar ze worden gegenereerd. Als iedereen eerlijk bijdraagt, kunnen we de bezuinigingen stoppen en volop investeren in  prioriteiten zoals de energietransitie.

Zekerheid. Op een sociaal Europa voor iedereeno.a. door sterke en toegankelijke openbare diensten, doeltreffende maatregelen die de armoede bestrijden (in het bijzonder de kinderarmoede), hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg, menswaardige minimale loon- en arbeidsvoorwaarden verankerd in richtlijnen die bindend zijn voor alle lidstaten, een Europese aanvullende werkloosheidsverzekering, een verbod op nul-urencontracten en schijnzelfstandigheid, een sterke Europese Arbeidsinspectie om sociale dumping aan te pakken, respect voor vakbondswerk en dialoog tussen de sociale partners.

Standpunten van
Hannes

Pensioenen

Zekerheid op een minimumpensioen van 1.500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
Voor iedereen.

Zorg

Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Klimaat

Zekerheid op concreet klimaatbeleid, zonder in uw portefeuille te zitten. Voor iedereen.

Koopkracht

Zekerheid op een goed inkomen en lagere facturen. Voor iedereen.

Ontdek alle standpunten